Sälunge som sim­ma­de in till stran­den i Helsing­fors fick fol­ket att tap­pa vet­tet

En sälunge som sim­ma­de in till Helsing­fors or­sa­ka­de stor upp­stån­del­se i går. Nu be­fin­ner den sig på Hög­hol­men där den har en egen bur och bas­säng.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-HENRI FORSS

En sälunge sim­ma­de in till Helsing­fors och or­sa­ka­de stor upp­stån­del­se i Helsing­fors på lång­fre­dag ef­ter­mid­dag. Sälung­en tog i land på isen som lig­ger vid den lil­la sand­stran­den väs­ter om Ca­fe Ca­ru­sel i Brunns­par­ken.

Det dröj­de in­te länge för­rän ungen ha­de dra­git de för­bis­pat­se­ran­de helsing­for­sar­nas upp­märk­sam­het. En del av dem sam­la­des kring ungen för att fo­to­gra­fe­ra den, and­ra ring­de rädd­nings­ver­ket.

– Jag satt på sta­tio­nen i Berg­häll när sam­ta­let kom, sä­ger över­brand­man Tom­my Kon­tu­la vid rädd­nings­en­he­ten för djur.

Han sat­te sig i bi­len och kör­de till Brunns­par­ken. Dy­li­ka rädd­nings­upp­drag som in­vol­ve­rar djur han­te­ras i all­män­het av en en­da brand­man. Ett typiskt upp­drag kan gäl­la en ska­dad få­gel till ex­em­pel.

– När jag kom fram stod män­ni­skor­na all­de­les in­till sälung­en och fo­ta­de den, men den såg in­te ut att bry sig. Den låg i so­len med ögo­nen stäng­da, sä­ger Kon­tu­la.

Han träng­de ge­nom folk­mas­san och sja­sa­de dju­ret till­ba­ka in i vatt­net i för­hopp­ning­en om att den skul­le sim­ma till en lug­na­re plats. En del av män­ni­skor­na gick all­de­les för nä­ra sä­len. Det fanns risk för att nå­gon skul­le bli ska­dad. På plat­sen fanns bå­de hun­dar och små barn.

Men Kon­tu­la hann knappt åter­vän­da till bi­len in­nan sä­len åter­i­gen klätt­ra­de upp på isen. Kon­tu­la kon­fe­re­ra­de med Hög­hol­mens djur­park och de kom till en lös­ning.

– Vi kom över­ens om att jag tar sä­len till djur­par­ken.

Sälung­en var li­ten, den väg­de knappt tju­go ki­lo. An­tag­li­gen ha­de dess mor ny­li­gen över­gi­vit den. Sälung­ar­na som föds på vin­tern bör­jar bli själv­stän­di­ga den här ti­den på året.

I djur­par­ken fick sä­len en egen bur med bas­säng. Per­so­na­len på Hög­hol­men kom­mer att gö­ra sitt bäs­ta för att ta hand om sä­len.

Foto: leh­tiku­va/Jus­si Nu­ka­ri

En sälunge led­de till stor upp­stån­del­se i Brunns­par­ken i Helsing­fors. En del män­ni­skor gick all­de­les för nä­ra ungen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.