Skarp am­mu­ni­tion vid pro­tes­ter i Ga­za

Fle­ra har dött i Ga­za, där tu­sen­tals män­ni­skor de­mon­stre­rar nä­ra grän­sen mot Is­ra­el. En­ligt den pa­les­tins­ka häl­so­vårds­myn­dig­he­ten har minst tolv per­so­ner dö­dats av is­ra­e­lisk mi­li­tär. Is­ra­els svar kan ses som ett för­sök att av­skräc­ka fram­ti­da pro­tes­ter, en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/PONTUS AHLKVIST, MATTIAS MäCHS

– Jag tror att Is­ra­el ser det­ta som en styr­ke­de­mon­stra­tion, för att stop­pa fram­ti­da pa­les­tins­ka ma­ni­fes­ta­tio­ner. Is­ra­el är, minst av al­la, in­tres­se­ra­de av mas­si­va ic­ke-vålds­de­mon­stra­tio­ner, sä­ger An­ders Pers­son, Mel­la­nöstern­kän­na­re vid Lunds uni­ver­si­tet, till TT. Men stra­te­gin är ris­ka­bel. – Sam­ti­digt ba­lan­se­rar man på en guld­våg. Ju fler som skjuts ihjäl desto stör­re är ris­ken att man ut­lö­ser än­nu stör­re pro­tes­ter.

Pa­les­tins­ka re­pre­sen­tan­ter upp­gav att ti­o­tu­sen­tals sam­lats nä­ra grän­sen mel­lan Ga­za­rem­san och Is­ra­el i går. Den is­ra­e­lis­ka mi­li­tä­ren upp­skat­ta­de an­ta­let till 17 000, me­dan den is­ra­e­lis­ka tid­ning­en Haa­retz angav an­ta­let de­mon­stran­ter till 30 000. De­mon­stran­ter­na har grup­pe­rat sig längs den starkt be­fäs­ta gräns­bar­riä­ren, me­dan is­ra­e­lis­ka strids­vag­nar och prick­skyt­tar ställt upp sig på and­ra si­dan.

Minst tolv dö­da

Ar­mén an­vän­der bå­de tår­gas och skar­pa skott för att tryc­ka till­ba­ka pa­les­ti­ni­er­na. Vis­sa pa­les­ti­ni­er upp­ges ha kas­tat mo­lo­tov­cock­tails och sten.

Fle­ra av de minst tolv pa­les­ti­ni­er som dö­dats i Ga­za un­der fre­da­gen blev skjut­na, upp­ger det pa­les­tins­ka hälso­de­par­te­men­tet, skri­ver Haa­retz. En av dem var en 16-årig poj­ke, en­ligt de­par­te­men­tet – som upp­ger att yt­ter­li­ga­re 500 män­ni­skor ska­dats, rap­por­te­rar Reu­ters. En­ligt den pa­les­tins­ka Rö­da halv­må­nen har sam­man­lagt 355 per­so­ner skott­ska­dats, skri­ver ny­hets­by­rån AFP. Upp­gif­ten har in­te be­kräf­tats från an­nat håll.

Haa­retz skri­ver att ti­o­tals per­so­ner ska­dats i Ga­za, me­dan 27 per­so­ner ska­dats i en pa­ral­lell pro­test på Väst­ban­ken, där om­kring 900 per­so­ner del­tar.

Bland off­ren finns även en jord­bru­ka­re, som dö­da­des ti­di­ga­re un­der fre­da­gen av is­ra­e­lisk ar­til­le­ri­eld. Ar­mén be­kräf­tar be­skjut­ning­en och häv­dar att man­nen när­mat sig gräns­stängs­let och ”be­tett sig miss­tänkt”.

”Folk­lig mo­bi­li­se­ring”

De­mon­stra­tio­ner­na in­led­des i går och pla­ne­ras hål­la på till den 15 maj – da­tum som mar­ke­rar dö­dan­det av pa­les­tins­ka de­mon­stran­ter 1976, re­spek­ti­ve den sto­ra flyk­ten 1948 vid Is­ra­els bildan­de.

Men or­sa­ker­na till mo­bi­li­se­ring­en är även bland an­nat miss­nö­je med USA:s be­slut att er­kän­na Je­ru­sa­lem som Is­ra­els hu­vud­stad, och den aku­ta hu­ma­ni­tä­ra si­tu­a­tio­nen i Ga­za.

Ha­mas, som styr Ga­za, är en­dast in­blan­dad på ett mind­re hörn i or­ga­ni­se­ring­en av de­mon­stra­tio­ner­na.

– Tra­di­tio­nellt sett bru­kar det pa­les­tins­ka le­dar­ska­pet in­te va­ra sär­skilt po­si­ti­va till mas­sivt ic­ke-våld, ef­tersom de är räd­da för att de­mon­stra­tio­ner i fram­ti­den ska rik­ta sig mot dem. Så al­la si­dor är räd­da för så­dan här mo­bi­li­se­ring, sä­ger Mel­la­nöstern­kän­na­ren An­ders Pers­son.

FOTO: TT/AP/TSAFRIR ABAYOV

Pa­les­tins­ka de­mon­stran­ter un­der fre­da­gens pro­tes­ter vid Ga­za­grän­sen. I för­grun­den ses is­ra­e­lis­ka sol­da­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.