Lin­na får 18 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd

Kaj Lin­na får 18 mil­jo­ner kro­nor, cir­ka 1,75 mil­jo­ner eu­ro, i ska­de­stånd av svens­ka sta­ten för att han sut­tit fel­ak­tigt fri­hets­be­rö­vad i 13 år.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

– Jag fick det här be­ske­det för någ­ra tim­mar se­dan och jag är glad att JK gick med på det, sä­ger Kaj Lin­na till DN.

Lin­na, som har röt­ter i Fin­land, döm­des 2004 mot sitt ne­kan­de till livs­tids fäng­el­se för ett mord som be­gicks i Ka­la­mark ut­an­för Pi­teå. Ef­ter en tred­je res­nings­an­sö­kan fri­a­des han i fjol och släpp­tes från fäng­el­set i maj. Ing­en har i mo­dern tid sut­tit fel­ak­tigt in­låst så länge, och Lin­nas ad­vo­kat har ti­di­ga­re ta­lat om ett vän­tat ska­de­stånd på 20–25 mil­jo­ner kro­nor.

Ju­sti­ti­e­kans­ler An­na Skar­hed be­kräf­tar att det finns ett för­slag till en över­ens­kom­mel­se på 18 mil­jo­ner, men sä­ger att det än­nu in­te är helt klart.

– Vi har haft en dis­kus­sion och det har fram­förts ett för­slag till en över­ens­kom­mel­se, om jag får be­kräf­tel­se på att den ac­cep­te­ras så kan jag fat­ta ett be­slut i näs­ta vec­ka, sä­ger Skar­hed till TT.

Öve­rens­kom­mel­sen om ska­de­stån­det ska ha bli­vit klart mel­lan par­ter­na på lång­fre­da­gens mor­gon.

– Det har vi ta­git i hand på med ju­sti­ti­e­kans­lern. Hur och vil­ka ar­gu­ment vi an­vänt i den här dis­kus­sio­nen vill jag in­te av­slö­ja. Det är en gent­le­mans agre­e­ment För­hand­ling­ar­na har skett i slut­na rum mel­lan JK och Kaj Lin­na, sä­ger Lin­nas ad­vo­kat Tho­mas Mag­nus­son till Ex­pres­sen.

Fri­a­des ef­ter res­ning

Den 14 april 2004 mör­da­des en 59-årig man på en gård i Ka­la­mark, och hans bror miss­hand­la­des svårt. En tred­je man blev åkla­ga­rens hu­vud­vitt­ne. Han sa­de till po­li­sen att Kaj Lin­na da­gen fö­re mor­det be­rät­tat

om pla­ner på att rå­na brö­der­na.

Lu­leå tings­rätt döm­de Kaj Lin­na till livs­tids fäng­el­se för mord och grovt rån i de­cem­ber 2004. Hov­rät­ten för öv­re Norr­land fast­ställ­de do­men i mars 2005. I de­cem­ber 2016 be­vil­ja­de Högs­ta dom­sto­len Lin­nas res­nings­an­sö­kan se­dan fle­ra jour­na­lis­ter grans­kat fal­let och pe­kat på svag­he­ter i be­vis­ning­en. Den 15 ju­ni 2017 fri­a­des Lin­na helt för rån­mor­det i Ka­la­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.