Var­för bris­ter det fort­fa­ran­de i in­spi­ra­tions­ar­be­tet?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - AGNETA MöLLER-SALMELA läsin­spi­ra­tör, Han­gö

LäSNING Att in­spi­re­ra barn till läsning är som be­kant en upp­gift för al­la vux­na runt barn un­der de­ras barn- och ung­dom­sår. Mo­ti­va­tions­ar­be­tet skall gö­ras över­allt där barn och ung­do­mar vis­tas. Ar­be­tet ska va­ra loc­kan­de och in­tres­sant, va­ri­e­ran­de mel­lan oli­ka me­to­der och in­gång­ar – all­tid med bar­nens bäs­ta upp­le­vel­se som rät­te­snö­re.

Bar­nen skall kän­na sig del­ak­ti­ga i läs­ning­en, kän­na att den vux­na är in­tres­se­rad av just det­ta barns upp­le­vel­se av boken el­ler be­rät­tel­sen. Den vux­na ger bar­nen en upp­le­vel­se­gå­va ge­nom att va­ra bar­nets med­lä­sa­re och den upp­gif­ten skall man ta på störs­ta all­var. För­äld­rar skall ösa böc­ker över bar­nen var­je dag – gö­ra hem­met till bib­li­o­te­kets mins­ta mini­fi­li­al där böc­ker­na byts var­je vec­ka. Det är gra­tis! Små­barnspe­da­go­ger­na job­bar en­ligt en tyd­lig plan för dag­hem­mets in­tro­duk­tion till ett läsan­de liv, för­sko­lor­na har un­der­sökt de hund­ra bäs­ta böc­ker­na och me­to­der­na för ut­vid­gad läsning för sin ål­ders­grupp det­ta vik­ti­ga skol­för­be­re­dan­de år.

Då man ta­lar om för­sko­lans ut­jäm­nan­de verk­sam­het är mo­ti­va­tion till läsning en av de ab­so­lut vik­ti­gas­te aspek­ter­na. Låg­sta­di­et in­klu­de­rar lust­läs­ning­en i det dag­li­ga ar­be­tet i stäl­let för att ha en läsmå­nad el­ler ett pro­jekt. In­te lä­ser vi vux­na hel­ler i pro­jekt el­ler en­dast i vis­sa må­na­der. Läs­ning­en bor­de va­ra tek­niskt så god och va­nan att lä­sa så inru­tad i hög­sta­di­et att ele­ver­na re­dan kun­de va­ra fin­sma­ka­re i tex­ter­nas värld och job­ba bå­de språk- och iden­ti­tets­för­stär­kan­de med hjälp av böc­ker­na.

Sam­häl­le­ligt pra­tas det nog om den vik­ti­ga läs­ning­en, men då det gäl­ler att be­re­da möj­lig­he­ter och di­rek­ta re­sur­ser för läsin­spi­ra­tions­ar­be­te – då är det ge­nast myc­ket svå­ra­re. Att in­spi­re­ra till läsning kos­tar knap­past någon­ting! Än­då hör jag jämt om hur svårt det är att få lös­gö­ra sig från det dag­li­ga ar­be­tet för pe­da­go­ger och per­so­nal runt bar­nen som vill gå kur­ser för att lä­ra sig me­ra om böc­ker och bli kun­ni­ga­re på att in­spi­re­ra.

På al­la bib­li­o­tek bor­de det fin­nas möj­lig­he­ter att job­ba kon­ti­nu­er­ligt och lång­sik­tigt,

För­äld­rar skall ösa böc­ker över bar­nen var­je dag – gö­ra hem­met till bib­li­o­te­kets mins­ta mini­fi­li­al där böc­ker­na byts var­je vec­ka. Det är gra­tis!

med go­da me­to­der, som stol­ta och tyd­li­ga läsan­de fö­re­bil­der till­sam­mans med bar­nen. Att ha en splitt­rad ar­bets­bild med många oli­ka upp­gif­ter gör att kva­li­te­ten på sti­mu­lans­ar­be­tet själv­klart li­der.

Det finns möj­lig­he­ter att an­sö­ka om pro­jekt­peng­ar för läs­sti­mu­le­ran­de ar­be­te från oli­ka in­stan­ser. Sök pro­jekt­peng­ar! Till dem som be­vil­jar dem – be­vil­ja dem!

Den vik­ti­gas­te in­gre­di­en­sen i kons­ten att loc­ka till läsning är än­då in­di­vi­du­ell och obe­ro­en­de av världs­li­ga sa­ker. Det hand­lar om en­ga­ge­mang, det hand­lar om hjär­ta, det hand­lar om vil­ja och det hand­lar om att i grun­den för­stå be­ty­del­sen av ett läsan­de liv, från den förs­ta da­gen till den sista.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.