Fart­blind­het i Tal­linn­tun­neln

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

● Un­der vår­vin­tern har ut­red­ning­ar om två vi­sio­nä­ra järn­vägs­pro­jekt pre­sen­te­rats: Is­havs­ba­na och Tal­linn­tun­nel. De upp­skat­ta­de kost­na­der­na för pro­jek­ten är så his­nan­de att åt­minsto­ne jag har fun­de­rat på var­för de får så stor plats i in­fra­struk­tur­de­bat­ten.

Sta­ten har in­te vun­nit på lot­to. Tvärtom har sta­tens tra­fik­bud­get så li­te peng­ar att det i prin­cip räc­ker till att upp­rätt­hål­la den in­fra­struk­tur som vi re­dan har. I vint­ras fanns in­te till­räck­ligt med bud­get­me­del för att san­da vägar­na så peng­ar be­höv­de flyt­tas från kom­man­de som­mars re­pa­ra­tions­bud­get. Det gör att 40 km väg blir ut­an ny as­falt i som­mar. Man ska få dröm­ma om sto­ra pro­jekt, men om in­te mil­jo­ner­na finns var ska då mil­jar­der­na hit­tas?

● Det har länge ta­lats om möj­lig­he­ten att byg­ga en Is­havs­ba­na till en norsk is­fri hamn. Lo­gi­ken är att om kli­mat­för­änd­ring­en fort­sät­ter kom­mer far­ty­gen mel­lan Ki­na och Eu­ro­pa att kun­na an­vän­da Nord­väst­pas­sa­gen som far­led. Den är kor­ta­re än nu­va­ran­de, ge­nom Su­ez.

Lo­gi­ken är att far­ty­gen då kan los­sa sin last i nors­ka Kir­ke­nes och se­dan om­las­ta den på ett tåg som kör ner ge­nom Fin­land, Tal­linn­tun­neln och vi­da­re till kon­ti­nen­ten. Det är en fin vi­sion, men re­a­li­te­ten är en an­nan.

Sjö­trans­por­ter är otro­ligt bil­li­ga i jäm­fö­rel­se med all an­nan trans­port. Det är knappt nå­gon pris­skill­nad per con­tai­ner om far­ty­gen går tu­sen sjö­mil ex­tra och fort­sät­ter los­sa i An­twer­pen och Ham­burg i stäl­let för i nor­ra Nor­ge. Dess­utom finns det in­te le­dig spårka­pa­ci­tet på stam­ba­nan mel­lan Tam­mer­fors och Helsing­fors för att rym­ma långa nya frakt­tåg. Ett stör­re oce­an­gå­en­de con­tai­ner­far­tyg las­tar när­ma­re 20 000 20-fots con­tain­rar. Om man las­tar dem på ett tåg blir tå­get mer än 100 km långt. Det är ett far­tyg.

Tra­fik­ver­ket, som gjort ut­red­ning­en om Is­havs­ba­nan, kon­sta­te­rar att trans­port av en con­tai­ner från Ki­na, via Nord­väst­pas­sa­gen, till Tam­mer­fors ock­så fort­sätt­nings­vis skul­le va­ra bil­li­ga­re att ge­nom­fö­ra via Rot­ter­dam och Nord­sjö, in­klu­si­ve hamn­ar­be­tet, än via en hy­po­te­tisk Is­havs­ba­na. Is­havs­ba­nan skul­le kos­ta tre mil­jar­der eu­ro och då går jag in­te ens in på mil­jö­ef­fek­ter­na. De skul­le bli enor­ma ef­tersom järn­vä­gen skul­le skä­ra ige­nom jung­fru­lig na­tur och sa­mer­nas ren­be­tes­mar­ker. Nej tack!

● Tal­linn­tun­neln då. Be­räk­nad bygg­kost­nad för vad som skul­le bli värl­dens längs­ta tåg­tun­nel är 16 mil­jar­der eu­ro. Sum­man är så mas­to­don­tisk att det skul­le hand­la om en av Fin­lands ab­so­lut störs­ta in­ve­ste­ring­ar nå­gon­sin.

Jag är in­te emot in­ve­ste­ring­ar i järn­väg, tvärtom. Men jag tyc­ker att man be­hö­ver se var det störs­ta be­ho­vet finns i re­la­tion till kost­na­den. Stam­ba­nan mel­lan Helsing­fors och Tam­mer­fors be­hö­ver fler spår, lik­som kust­ba­nan mel­lan Helsing­fors och Åbo samt and­ra be­fint­li­ga ba­nav­snitt. Dess­utom be­hövs spår­sats­ning­ar i hu­vud­stads­re­gi­o­nens lo­kal­tra­fik och elekt­ri­fi­e­rings­pro­jekt, bland an­nat mel­lan Han­gö och Hy­vinge. Des­sa är in­te li­ka sex­i­ga som Is­havs­ba­na och Tal­linn­tun­nel, men be­tyd­ligt mer be­höv­li­ga och ut­an att ska­pa fart­blind­het och tun­nel­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.