Vänd på ste­ken

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

AKTIVERINGSSMODELLEN Aktiveringssmodellen har nu va­rit i kraft i tre må­na­der och det är vik­tigt att pro­tes­ter­na in­te ty­nar bort. Mo­del­len över­för allt­för myc­ket an­svar på de ar­bets­lö­sa.

Ett ex­em­pel som be­ly­ser lä­gets all­var är Sal­la i Lapp­land där kom­mu­nen ska­pat ett sy­stem för att stö­da ar­bets­lö­sa: kom­mu­nen står för kost­na­der för kort­tids­jobb in­om tred­je sek­torn (La­pin Kan­sa 22.3). En sä­ker­li­gen bra lös­ning, men ing­en håll­bar så­dan. Var­för in­te vän­da på ste­ken så att ar­bets­gi­var­na i stäl­let skul­le åläg­gas att an­stäl­la ar­bets­lö­sa – den­na åt­gärd skul­le be­lö­nas med skat­te­sänk­ning­ar el­ler mot­sva­ran­de. Vi vill dock in­te fö­re­slå att var­je ar­bets­gi­va­re som in­te an­stäl­ler be­straf­fas och vi är med­vet­na om att det är tungt och dyrt att an­stäl­la folk, spe­ci­ellt för små­fö­re­ta­ga­re.

Vi vet al­la att ar­bets­till­fäl­len finns och att ett av de av­gö­ran­de pro­ble­men är att den le­di­ga ar­bets­kraf­ten in­te har den kom­pe­tens som frå­gas ef­ter. Det här pro­ble­met lö­ses ju in­te av att vi flyt­tar på an­sva­ret och ini­ti­a­ti­vet, men vi­sar kanske li­te tyd­li­ga­re det ab­sur­da i si­tu­a­tio­nen.

På det kon­kre­ta pla­net är be­straff­ning­en mar­gi­nell, även om den för många har be­ty­del­se. Vi tror dock att det me­ra hand­lar om an­dan bakom mo­del­len – den ur­gam­la idén om att den som är ar­bets­lös in­te vill ar­be­ta, är allt­för lat för att sö­ka sig till ar­be­te. Mo­del­len ma­tar de ar­bets­lö­sa med tan­kar om att de är miss­lyc­ka­de och onö­di­ga, me­dan det ju i stor ut­sträck­ning hand­lar om att tu­sen­tals ar­bets­till­fäl­len ra­tio­na­li­se­rats bort med hjälp av den au­to­ma­ti­se­ring som upp­rätt­hålls på be­kost­nad av den mänsk­li­ga ar­bets­kraf­ten som bli­vit allt dy­ra­re i drift. Dy­ra in­ve­ste­ring­ar i au­to­ma­ti­se­rings­ut­rust­ning har an­ta­gits på sikt bli bil­li­ga­re och ef­fek­ti­va­re.

Na­tur­ligt­vis är över­fö­ring­en en uto­pis­tisk tan­ke. Men vi tror att det är vik­tigt att se till vo­ka­bu­lä­ren så att sä­ga – at­ti­ty­den – och för­sö­ka hit­ta prak­tis­ka och kon­ti­nu­i­tets­främ­jan­de lös­ning­ar. Om det all­mänt an­sågs va­ra ar­bets­gi­var­nas sak att rå­da bot på ar­bets­lös­he­ten skul­le an­dan i sam­häl­let san­no­likt bli bätt­re och klyf­tor­na mel­lan dem som har och dem som in­te har – jobb, peng­ar, makt och så vi­da­re – san­no­likt bli mind­re i stäl­let för att som nu växa så det kna­kar. BRANKO LAMPI ord­fö­ran­de BIANCA GRäSBECK sty­rel­se­med­lem MIO LINDMAN sty­rel­sesupple­ant Åbo grö­na väns­ter – VF:s svensk­språ­ki­ga lo­kalav­del­ning i Åbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.