Hill: Släng ut Fer­ra­ri och Mer­ce­des

Världs­mäs­ta­ren Da­mon Hill har en klar åsikt om hur for­mel 1-cir­ku­sen blir mer at­trak­tiv – han vill slänga ut bå­de Fer­ra­ri och Mer­ce­des.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FREDRIK AF PETERSENS

Näs­ta vec­ka när F1 är i Ba­h­rain skall Ross Brawn läg­ga fram ett för­slag hur spor­ten skall se ut ef­ter år 2020 när de nu­va­ran­de kon­trak­ten går ut. Bland an­nat ska eng­els­man­nen ha tänkt ut nå­got nytt när det gäl­ler om­kör­ning­ar så att de blir fler och mer spek­ta­ku­lä­ra.

En an­nan fö­re det­ta fö­ra­re som har ett spek­ta­ku­lärt för­slag är Da­mon Hill. Världs­mäs­ta­ren an­no 1996 krä­ver att man släng­er ut Fer­ra­ri och Mer­ce­des från F1 och ju snab­ba­re desto bätt­re ef­tersom han an­ser att de två stor­stal­len för­stör spor­ten. Eng­els­man­nen drar till med stor­släg­gan.

Hill an­ser att tea­men gör som de vill och tar vad de vill ha. Vad han tyd­li­gen me­nar men in­te di­rekt sä­ger är att de två topp­tea­men har kom­mit över­ens när det gäl­ler de tek­nis­ka reg­ler­na för att ce­men­te­ra sin makt.

– Fia (in­ter­na­tio­nel­la bilsport­för­bun­det) har för­lo­rat kon­trol­len och har ing­en makt läng­re, på­står Hill.

Mer­ce­des sva­ra­de snabbt och iro­niskt.

– Vi kom­mer in­te ihåg att du kla­ga­de när du vann lopp med en mo­tor från Re­nault som var över­läg­sen.

Hill sva­ra­de och mel­lan ra­der­na an­kla­ga­de han tea­men för ar­ro­gans och va­ra egen­mäk­ti­ga. Han skrev så här om sitt gam­la team och dess tra­di­tion:

– Jag kör­de för Wil­li­ams. Det är de där äck­li­ga upp­kom­ling­ar­na och ett gäng me­ka­ni­ker.

Och där­med av­slu­ta­des di­a­lo­gen i so­ci­a­la me­dia för Mer­ce­des sva­ra­de in­te. Fer­ra­ri och de and­ra tea­men re­a­ge­ra­de in­te hel­ler.

Hill fort­sat­te sin kri­tik i en in­ter­vju.

– De två är del av hel­he­ten men vill ska­pa si­na eg­na ra­mar och vill gär­na fort­sät­ta och age­ra in­om dem.

Hill fort­sät­ter och sä­ger att de två tea­men ti­di­ga­re för­ne­kat att de kom­mit över­ens om att hjäl­pa varand­ra på en sports­lig ni­vå men att de nu vill pre­sen­te­ra sig som en en­het när det gäl­ler po­li­tik. Mer­ce­des team­chef To­to Wolff ta­lar om Fre­ne­my, en sam­man­slag­ning av de två eng­els­ka or­den fri­end, vän, och ene­my, fi­en­de.

Hill, pre­cis som al­la and­ra, vill att F1 skall bli at­trak­tiv för al­la och att fler än ba­ra två stall kan vin­na. Att det är fö­ra­ren – in­te bi­len – som är av­gö­ran­de för om man kan ha en fram­gångs­rik kar­riär el­ler in­te. Fia har, en­ligt hans upp­fatt­ning, bli­vit träng­da av en för­hand­lings­tak­tik och frå­gar om Mer­ce­des och Scu­de­ria skul­le ha lust att kö­ra i ett mäs­ter­skap där reg­ler­na in­te är skri­va till de­ras för­del.

FOTO: EPA/DIEGO AZUBEL

Mer­ce­des­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton till­sam­mans med Fer­ra­ritri­on Ina­ki Ru­e­da, Se­basti­an Vet­tel och Ki­mi Raik­ko­nen ef­ter Austra­li­ens GP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.