Ute­bli­ven dub­bel­fest väck­te ap­ti­ten

Bor­det var du­kat. För­rät­ten av­kla­rad. Tänk att se­dan bli snu­vad på varm­rätt, des­sert, kaf­fe, natt­mat och tax­in hem. Där PK-35:s sä­song år 2017 i ett nöt­skal.

Hufvudstadsbladet - - Helg - Fot­not: TPS-PK-35 16.15 på lör­dag. JO­NAS VON WENDT 029 080 1387, jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

Två av­slu­tan­de seg­rar och sä­song­en ha­de va­rit en ve­ri­ta­bel full­träff. Nu blev det två ud­da­måls­för­lus­ter, en i se­ri­e­fi­na­len mot Hon­ka och en i cup­fi­na­len mot HJK, ing­en ti­tel och väl­digt många butt­ra mi­ner in­för den evig­hets­långa vin­ter­pa­u­sen.

– Vi har nog vän­tat all­de­les till­räck­ligt nu. Jag vill verk­li­gen bör­ja spe­la li­ga­fot­boll igen, sä­ger la­gets måldrott­ning Kai­sa Col­lin.

PK-35 har un­der de se­nas­te åren gjort sig känt som ett bol­l­in­ne­havs­lag av rang. Ett lag som pas­sar väl­digt myc­ket, i många mat­cher dub­belt så of­ta som mot­stån­dar­na. Ar­vet le­ver kvar men trä­na­ren Ja­ri Vä­i­sä­nen har un­der vin­tern satt myc­ket tid på att va­ri­e­ra la­gets spel.

– Vi ska bli snab­ba­re med bol­len. Det tar ibland all­de­les för länge för oss att kom­ma till av­slut. I vis­sa mat­cher där mot­stån­dar­na bac­kar hemåt blir det att lir­ka men ibland upp­står chan­ser­na att hug­ga snabbt och det ska vi bli bätt­re på, sä­ger Vä­i­sä­nen och får med­håll av Col­lin.

– Vi ska gå me­ra rakt på mål då möj­lig­he­ten ges.

PK-35 har i hem­lan­det lad­dat upp ge­nom att spe­la trä­nings­mat­cher mot pojklag. Ut­om­lands har man mött Est­land och AIK. De två sist­nämn­da dam­lag.

– Vi har gjort vis­sa fin­juste­ring­ar i vårt spel som för­hopp­nings­vis ger re­sul­tat. Vi al­ter­ne­rar med två pa­ral­lel­la spel­sy­stem. Jag är nöjd med vår för­sä­song, sä­ger Vä­i­sä­nen som med­ger att fjol­å­rets två av­slu­tan­de för­lus­ter gräm­de en god stund.

– Sam­ti­digt gäl­ler det att vän­da det till nå­got po­si­tivt. Du kan in­te all­tid vin­na och med tan­ke på hung­ern och vil­jan att ut­veck­las kan det ha va­rit bra att det gick som det gick, sä­ger Vä­i­sä­nen.

Grym of­fen­siv

La­get fick hål­la kvar skyttedrott­ning­en Kai­sa Col­lin. 20-åri­ga Col­lin kan myc­ket väl gö­ra sin sista sä­song på de in­hems­ka pla­ner­na. En mål­skytt är de fles­ta klub­bar, ock­så de rik­tigt sto­ra, in­tres­se­ra­de av.

– Jag skul­le väl­digt gär­na gå till Eng­land där det sat­sas stort på dam­fot­bol­len. Vo­re häf­tigt att få va­ra med om den ut­veck­ling­en, sä­ger Col­lin som fö­re det ska va­ra med och se till att buck­lan åter­vän­der till Van­da.

Ett lag som re­dan i fjol var mål­far­li­gast i li­gan med 58 bal­jor har för­stärkts yt­ter­li­ga­re i of­fen­si­ven. Hei­di Kol­la­nen har gjort 36 mål på si­na 46 li­ga­mat­cher och 20-åring­en kom­mer när­mast från den ame­ri­kans­ka uni­ver­si­tets­se­ri­en. Of­fen­si­va mitt­fäl­ta­ren Ii­na Sal­mi är ett an­nat för­nämt ny­för­värv.

– Det är väl ing­en över­drift att ta­la om dröm­spe­la­re att få in. Ii­na har jag trä­nat då hon var ju­ni­or och Hei­dis fa­cit ta­lar för sig själv.

PK-35 är vid si­dan om Hon­ka och HJK, som vis­ser­li­gen såg rätt tamt ut i pre­miä­ren, den främs­ta mäs­tar­kan­di­da­ten. Ser du någ­ra lag som kan över­ras­ka? – Il­ves kan bli far­ligt. Och TiPS kan bli över­ras­kan­de bra. De har mass­vis med unga duk­ti­ga spe­la­re. Om de hålls fris­ka kan de över­ras­ka många, sä­ger Vä­i­sä­nen.

Vi har nog vän­tat all­de­les till­räck­ligt nu. Jag vill verk­li­gen bör­ja spe­la li­ga­fot­boll igen. Kai­sa Col­lin

FOTO: LEH­TIKU­VA/HEIKKI SAUKKOMAA

21 mål i fjol. Kai­sa Col­lin gör, om allt går en­ligt pla­ner­na, sin sista sä­song på de in­hems­ka pla­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.