Amal­fi­kus­ten är en ro­man­tisk dröm

Amal­fi­kus­ten känns som en po­e­tisk fan­ta­si och loc­kar mas­sor av tu­ris­ter. Även om man kan ha det skönt på en en­da ort blir det be­röm­da Costi­e­ra Amal­fi­ta­nas me­ra in­tres­sant om man be­sö­ker fler av de vack­ra små­stä­der­na.

Hufvudstadsbladet - - Resa - fe­a­tu­re@ksf­me­dia.fi TEXT & FOTO JOHAN ÖBERG/TT

Ef­ter en rad av vind­lan­de, bran­ta trap­por ned till ham­nen i Po­si­ta­no bor­dar vi till­sam­mans med vår gui­de Fran­ce­sco Car­peg­na da­gens förs­ta båt. Vi ska ös­terut mot sta­den Amal­fi, som gett he­la kust­sträc­kan sitt namn.

Snett bakom oss skym­tar Capri i di­set. Ute på däck blic­kar vi ut över Amal­fi­kus­tens bran­ta, grö­na berg där små­stä­der och by­ar klam­rar sig fast högt ovan stu­pen. En av de förs­ta vi ser är No­cel­lo.

Där up­pe i byn slu­tar Sen­ti­e­ro deg­li Dei – Gu­dar­nas väg. Det är tro­li­gen den all­ra fi­nas­te av al­la en­dags­vand­ring­ar som finns här längs kus­ten, be­rät­tar Fran­ce­sco Car­peg­na, som fö­re­drar att kal­la sig Frank.

Fran­ce­sco ser ut som en ty­pisk ita­li­ensk man i öv­re me­del­ål­dern, men kom­mer egent­li­gen från New York. För drygt tio år se­dan bröt han upp från ett hek­tiskt liv som af­färs­man i stor­sta­den för att sö­ka si­na ita­li­ens­ka röt­ter. Små­ning­om eta­ble­ra­de han sig som vand­rings­gui­de. Han kan bå­de kul­tur och histo­ria, och det finns myc­ket av den va­ran längs kus­ten där ro­mar­na an­la­de lyx­i­ga se­mester­vil­lor re­dan för 2 000 år se­dan. Al­la vil­lor­na för­stör­des i brän­der ef­ter Ve­su­vi­us ut­brott år 79, det som ock­så öde­la­de Pom­pe­ji.

La­by­rint av ga­tor

Ef­ter en tim­me kli­ver vi av i Amal­fi, som in­te klätt­rar li­ka dra­ma­tiskt på bergs­si­dor­na som gran­nen Po­si­ta­no, ut­an lig­ger in­ki­lad som en bit schwei­zerost i en smal dal mel­lan stu­pen. Pre­cis som os­ten är Amal­fi ge­nom­bor­rat av dol­da hå­lig­he­ter.

Sta­den var en av fy­ra mäk­ti­ga och kon­kur­re­ran­de sjö­re­pu­bli­ker för un­ge­fär tu­sen år se­dan. Ris­ken för an­grepp från ha­vet fick in­vå­nar­na att byg­ga sta­den som ett fort, med en la­by­rint av ga­tor där en an­gri­pa­re lätt kun­de hug­gas i ryg­gen.

Många av des­sa grän­der finns kvar än i dag, nå­got som de fles­ta dag­be­sö­kar­na tycks mis­sa. Det är skönt att ha en gui­de med sig, för snart blir al­la kring­el­kro­kar och åter­vänds­grän­der för­vir­ran­de. Sam­ti­digt mö­ter man var­da­gen, som brev­bä­ra­ren som för­mod­li­gen be­hö­ver år av trä­ning för att hit­ta al­la adres­ser. Tu­ris­ter rör sig mest längs hu­vud­ga­tan Via Lo­ren­zo d’Amal­fi, kan­tad av en mix av sou­ve­nir­bu­ti­ker, grön­saks­hand­la­re och fisk­af­fä­rer.

Duggreg­net som fal­lit me­dan vi upp­täckt det dol­da Amal­fi ger sig av la­gom till buss­re­san upp till Ra­vel­lo, 335 me­ter över ha­vet och med kus­tens mest stor­slag­na vy­er. Sta­den är be­römd för sin kul­tur­fes­ti­val med många världs­kän­di­sar på den uni­ka sce­nen över stu­pet i Vil­la Ru­fo­los träd­gård. Även de många lux­u­ö­sa vil­lor­na i den lil­la sta­den im­po­ne­rar. Vil­la­t­ren­den in­led­des re­dan på 1100-ta­let och fick nytt liv för drygt hund­ra år se­dan.

I Vil­la Cimb­ro­ne bod­de Gre­ta Gar­bo en må­nad 1938 och världs­pres­sen floc­ka­des på grund av ryk­te­na om en ro­mans med den be­röm­da di­ri­gen­ten Le­o­pold Sto­kowski. ”Jag vill ba­ra bli läm­nad i fred”, var Gar­bos bud­skap till pres­sen. ”Vis­sa vill gif­ta sig och and­ra in­te. Jag har ald­rig känt nå­gon drag­ning till att stå fram­för al­ta­ret”, sa hon.

Vi läm­nar Ra­vel­lo med käns­lan av att här skul­le man vil­ja bo, tar bå­ten till­ba­ka till Po­si­ta­no och får änt­li­gen kas­ta oss i det ljum­ma ha­vet. Sta­den är un­der­skön med si­na färg­gran­na hus tra­va­de på varand­ra längs bergs­si­dor­na. Två fi­na strän­der loc­kar, men po­pu­la­ri­te­ten har ett pris. Ing­en ort är dy­ra­re längs den här kus­ten. Ex­em­pel­vis kos­tar en sol­stol för en dag 20 eu­ro, mot ba­ra hälf­ten i Amal­fi.

Vil­la Ru­fo­los träd­gård har den mest fo­to­gra­fe­ra­de vyn av al­la i Ra­vel­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.