Snäll Svans­lös med li­te klös

Wa­sa Te­a­ters fa­mil­je­fö­re­ställ­ning är un­der­hål­lan­de och har ett bud­skap, men är aning­en jämn­tjock.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Pel­le Svans­lös. MA­RIA SANDIN kul­tur@hbl.fi

Ef­ter Gös­ta Knuts­sons böc­ker. Dra­ma­ti­se­ring: An­ne­li Mä­ke­lä. Sång­tex­ter: Wa­va Stür­mer. Re­gi och ko­re­o­gra­fi: Agneta lindroos. Sce­no­gra­fi: An­ni­ka Tosti. Ko­stym: linn Wa­ra. Mask och pe­ruk: Fia Derg­ho­ka­si­an. Mu­sik: Ee­ro Paa­la­nen. I rol­ler­na: Johan Aspe­lin, To­ve Qvick­ström, Ja­kob Jo­hans­son, li­na Ek­blad, Ma­ria Udd, Den­nis Hans­son, Jan-Christi­an Sö­der­holm, Ca­ro­la Sarén, Mar­kus lytts. Pre­miär på Wa­sa Te­a­ter 23.3

■■De■frä­ser■och■vi­sar■klor­na.■Går■ ibland■till■fri­sö­ren,■iklär■sig■par­ty­hat­tar,■sjung­er■och■dan­sar■el­ler■täv­lar■i■ löp­ning.■Vis­sa■be­ter■sig■il­la■och■sak­nar■all­mänt■katt­vett.■I■Wa­sa■Te­a­ters■ fa­mil­je­fö­re­ställ­ning■Pel­le Svans­lös mö­ter■vi■kat­ter■som■är■un­ge­fär■som■ folk■är■mest,■för■na­tur­ligt­vis■är■det■ ing­en■stu­die■i■katt­liv■ut­an■hand­lar■ om■oss,■vux­na■som■barn.

Pjä­sen■byg­ger■på■de­lar■av■Gös­ta Knuts­sons klas­sis­ka■ barn­boks­se­rie■och■re­gis­sö­ren■Agneta Lindroos■ har■valt■att■an­vän­da■sam­ma■dra­ma­ti­se­ra­de■ver­sion■som■Wa­sa■Te­a­ter■ upp­för­de■1974,■med■ma­nus■av■An­ne­li Mä­ke­lä och■sång­tex­ter■av■Wa­va Stür­mer.■Nu■för­sedd■med■ny­skri­ven■ mu­sik■av■Ee­ro Paa­la­nen,■som■själv■ finns■med■på■sce­nen■om­gi­ven■av■in­stru­ment.

Pel­le■ Svans­lös■ är■ för­stås■ li­ka■ svans­lös■ som■ all­tid,■ och■ den■ här■ gång­en■ny­in­flyt­tad■i■Va­sa■där■kat­ter­na■är■ovan­ligt■väl­ut­rus­ta­de■bak­till.■ Högst■svans­fö­ring■har■ela­ke■Måns■ som■in­te■för­sit­ter■nå­got■till­fäl­le■att■ re­ta■och■för­ned­ra■and­ra.■Sär­skilt■ ny­kom­ling­ar■ut­an■svans.■Det■är■en■ be­rät­tel­se■om■att■va­ra■an­norlun­da,■ om■mobb­ning■och■grupp­tryck,■om■ att■vå­ga■sä­ga■ifrån.

Johan Aspe­lin■gör■en■snäll■Pel­le■som■of­ta■ser■ängs­lig■och■ta­fatt■ut■ men■ock­så■kan■klö­sa■ifrån■li­te■och■ med■vän­ners■hjälp■ge■Måns■en■min­nes­be­ta.■ To­ve Qvick­ström ge­stal­tar■sin■Måns■med■ett■di­stinkt,■kon­se­kvent■kropps­språk■och■lå­ter■ock­så■osä­ker­het■skym­ta■bakom■mob­ba­rens■ hår­da■ mask.■ De■ klan­ti­ga■ med­ja­mar­na■ Bill■ (Ja­kob Jo­hans­son)■och■Bull■(Li­na Ek­blad)■bör­jar■ i■sin■tur■till■slut■und­ra■var­för■Måns■ jämt■ger■dem■stryk■fast■de■ba­ra■lytt■ hans■or­der.

Jämn­tjockt

Det■he­la■skild­ras■med■hu­mor■och■ lek­full­het■och■en■hel■del■sång■och■ ko­re­o­gra­fe­rad■rö­rel­se.■Ibland■bjuds■ det■på■ett■ef­fekt­fullt■skugg­spel■med■ svar­ta■sil­hu­et­ter,■som■när■Pel­le■tar■ fär­jan■ över■ till■ Umeå.■ Där■ träf­far■ han■se­dan■sin■Ma­ja■Grädd­nos■(Ma­ria Udd)■och■blir■kär.■

An­ni­ka Tos­tis■sce­no­gra­fi■do­mi­ne­ras■av■en■sti­li­se­rad■stads­mil­jö,■där■ kat­ter­na■till■ex­em­pel■kan■slin­ka■in■ och■ut■ge­nom■en■glugg■i■sten­fo­ten.■ Ko­stym­de­sig­nern■Linn Wa­ra har­för­sett■en­semb­len■med■en■bro­kig■upp­sätt­ning■klä­der,■me­dan■Fia Derg­ho­ka­si­an■gjort■pe­ru­ker■och■en■lätt■ma­ske­ring■där■katt­lik­he­ten■är■ned­to­nad.

Fle­ra■av■de■nio■skå­de­spe­lar­na■gör■ roll­dub­ble­ring­ar,■ex­em­pel­vis■Ca­ro­la Sarén■som■age­rar■stolt■la­du­gårds­katt,■tuggum­mi­tug­gan­de■pu­del­dam■ samt■rund■riks­svensk■kis­se■med■at­ti­tyd.■Mar­kus Lytts spe­lar■bland■an­nat■ tax­en■Max,■som■ba­ra■har■ett■öra■och■ där­för■hå­nas■av■and­ra■hun­dar.■Men■ en■viss■svans­lös■katt■blir■hans■kom­pis■och■sä­ger■det■som■al­la■be­hö­ver■få■ hö­ra■ibland:■”Du■är■bra■som■du■är!”■

Fö­re­ställ­ning­en■har■bå­de■un­der­hål­lan­de■kva­li­te­ter■och■ett■bud­skap,■ men■känns■sam­ti­digt■en■aning■jämn­tjock■och■tem­po­mäs­sigt■tung­rodd.■ Det■där■lil­la■ex­tra■som■skul­le■få■den■ att■verk­li­gen■lyf­ta■sak­nas.■Del­vis■har■ det■kanske■ock­så■att■gö­ra■med■själ­va■dra­ma­tur­gin.■Pjä­sen■är■ju■ett■hop­plock■ur■oli­ka■Pel­le■Svans­lös-böc­ker■ och■den■hop­par■från■epi­sod■till■epi­sod■på■ett■li­te■spre­tigt■sätt■och■ut­myn­nar■i■ett■väl­digt■ab­rupt■hap­py■ end-slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.