Ok­ra Playground upp i tä­ten

Många av de främs­ta fin­länds­ka världs­mu­sik­ban­den går på ex­port och upp­trä­der in­te så of­ta på hem­ma­plan. Ok­ra Playground över­ty­ga­de med en skivut­giv­nings­kon­sert på hem­ma­plan.

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

folk­mu­sik/PoP Ok­ra Playground G li­ve­lab 28.3.

■■Ok­ra■Playground■–■har■ni■in­te■no­te­rat■nam­net■ti­di­ga­re■är■det■dags■ nu.■ Röt­ter­na■ finns■ i■ folk­mu­si­ken■ men■soun­det■är■helt■nu­ti­da■och■bor­de■kun­na■plat­sa■på■vil­ken■ra­di­o­ka­nal■ som■helst.■Vid■kon­ser­ten■i■ons­dags■ som■fi­ra­de■ut­giv­ning­en■av■ban­dets■ and­ra■al­bum■Ää­ne­ni yli ve­si­en vi­sa­de■grup­pen■sig■re­do■att■in­ta■en■av■tät­plat­ser­na■i■den■fin­länds­ka■världs­mu­sik­ex­por­ten.■Ban­det■kom■till■ons­da­gens■spel­ning■på■G■Li­ve­lab■väl■in­kört■ ef­ter■tur­né­kon­ser­ter■i■Tyskland■och■ Bel­gi­en■och■le­ve­re­ra­de■si­na■två■set■ med■im­po­ne­ran­de■sä­ker­het.

Så■vad■är■det■då■som■är■så■bra■ med■Ok­ra■Playground?■Det■tar■mig■ en■god■stund■att■hit­ta■sva­ren■till■den■ frå­gan.■Ban­dets■mu­sik■är■näm­li­gen■ en■så■ge­nom­ar­be­tad■hel­het■att■det■är■ krä­van­de■att■dis­se­ke­ra■den.■Folk­mu­sik-■och■po­pu­lär­mu­si­kes­te­ti­ken■går■ hand■i■hand,■som■jag■an­tar■att■den■ gör■i■des­sa■unga■mu­si­kers■liv■–■man■ får■allt­så■in­te■en■käns­la■av■konst­lad■ fu­sion.■

Kär­nan■i■lå­tar­na■är■sång­en.■Ok­ra■ Playground■för­fo­gar■över■in­te■mind­re■än■tre■ut­märk­ta■sång­ers­kor,■som■ sjung­er■störs­ta■de­len■av■pro­gram­met■ i■stäm­mor.■Klang­spekt­ret■sträc­ker■ sig■ från■ öm­ma■ dröms­ka■ klang­er■ till■ge­nom­träng­an­de■folk­rock­skrik.■ Stäm­sång­en■upp­fyl­ler■de­fi­ni­tivt■al­la■mi­na■krav■på■in­to­na­tion■och■sam­klang.■Es­si Muik­ku■bi­drar■of­ta■med■ bor­dun­skik­tet■som■de■and­ra■vi­lar■på,■ me­dan■Pä­i­vi Hir­vo­nen■har■fle­ra■av■ de■mest■mju­ka■och■be­rö­ran­de■se­kven­ser­na■på■sin■lott.■Su­ve­rä­na■Mai­ja Kau­ha­nen skul­le■hål­la■som■fron­two­man■i■vil­ket■band■som■helst■men■ en■del■av■det­ta■bands■hem­lig­het■är■ just■det■star­ka■kol­lek­ti­vet,■att■ing­en■ av■sång­ers­kor­na■är■en­sam.■Rent■fy­siskt■är■sång­ers­kor­na■li­te■låsta■vid■ si­na■in­stru­ment,■det■känns■upp­fris­kan­de■då■Kau­ha­nen■i■lå­ten■Pak­kas­lo­itsu■roc­kar■loss■li­te■vil­da­re.■

Var­je■låt■är■en■hel­het■som■på■ett■ po­si­tivt■sätt■spre­tar■åt■många■oli­ka■håll■–■kom­po­si­tio­ner­na■är■myc­ket■mer■kom­plexa■än■ba­ra■vers■och■ re­fräng,■ut­an■att■för■den■skull■kän­nas■in­veck­la­de.■Trots■att■man■öser■ in­spi­ra­tion■ur■folk­mu­sik­käl­lor■lå­ter■Ok­ra■Playground■po­pu­lär­mu­sik■ från■2010-ta­let.■Sa­mi Ku­ja­las bas■och■ Os­ka­ri Lehto­nens■trum­mor■sät­ter■ sprätt■på■de■mesta■och■ban­det■är■ett■ av■de■få■folk­mu­sikin­spi­re­ra­de■band■ som■ ut­nytt­jar■ elektro­nis­ka■ slag­verk■och■ef­fek­ter■som■en■helt■in­te­gre­rad■del■av■mu­si­ken.■Det■sma­kar■ bå­de■funk,■pop,■dub■och■li­te■sta­di­onrock■–■emel­lanåt■i■en■och■sam­ma■låt.■ Den■ryt­mis­ka■groo­ven■gör■att■till■ex­em­pel■Ho­pea­mor­si­an■in­te■alls■lå­ter■ som■6/4-takt■ut­an■som■nå­got■myc­ket■mer■mång­fa­set­te­rat.■De■med­ve­tet■krång­li­ga■taktartsva­len■är■kanske■emel­lanåt■en■risk­fak­tor■–■själv■ äg­na­de■jag■en■stor■del■av■lå­ten■Ää­ne-

FoTo: JoRMA AIRolA

Ett starkt sång­kol­lek­tiv och ge­ni­a­la ar­range­mang som får folk­mu­si­ken och po­pu­lär­mu­si­ken att sam­man­smäl­ta, det är Ok­ra Playgrounds star­kas­te si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.