Påsk­fi­ran­de

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - KATARINA

Påsken är ti­dig i år har vi sagt. Men i själ­va ver­ket in­fal­ler den mer en vec­ka se­na­re än om den ha­de va­rit ti­di­gast. Det lå­ter för­vis­so in­veck­lat, men fak­tum är att påsken kan in­fal­la när som helst un­der en fem vec­kors pe­ri­od mel­lan den 22 mars och den 23 april. Det i sin tur är re­sul­ta­tet av en in­tres­sant räk­ne­o­pe­ra­tion: kris­ten­he­tens störs­ta hög­tid in­fal­ler förs­ta sön­da­gen ef­ter förs­ta full­må­nen ef­ter vår­dag­jäm­ning­en. Vi ha­de vår­dag­jäm­ning 20 mars och vi har fak­tiskt full­må­ne i dag, på på­skaf­ton, så där­för fi­rar vi påsk­da­gen i mor­gon sön­dag!

Vårt mo­der­na påsk­fi­ran­de är be­tyd­ligt kort­va­ri­ga­re än förr i värl­den och som med al­la hel­ger be­tyd­ligt me­ra kom­mer­si­a­li­se­rat.

Be­slu­tet om när påsken ska fi­ras fat­ta­des vid kyr­komö­tet i Ni­caea år 318 som ett re­sul­tat av långa de­bat­ter med många åsik­ter, så där som det bru­kar gå till i be­sluts­fat­tan­de för­sam­ling­ar. Ett par håll­punk­ter blev små­ning­om kla­ra. Man höll fast vid att kors­fäs­tel­sen ha­de skett på en fre­dag, vår lång­fre­dag, och att påsk­da­gen med sitt gläd­je­bud­skap följakt­li­gen in­föll föl­jan­de sön­dag. Det hand­la­de om en kom­pro­miss mel­lan oli­ka upp­fatt­ning­ar och idéer. Att full­må­nen blan­da­des in i det­ta krist­na sam­man­hang lär en­ligt histo­ri­ker ha en prak­tisk för­kla­ring. Pil­gri­mer­na be­höv­de mån­lju­set för att un­der si­na påsk­fär­der hit­ta vägen till de he­li­ga or­ter­na.

Vårt mo­der­na påsk­fi­ran­de är be­tyd­ligt kort­va­ri­ga­re än förr i värl­den och som med al­la hel­ger be­tyd­ligt me­ra kom­mer­si­a­li­se­rat. Vi hin­ner knap­past ens no­te­ra stil­la vec­kan el­ler dym­mel­vec­kan, den som in­leds på palm­sön­da­gen och på skär­tors­da­gen trängs vi i bu­ti­ker­na för att bunk­ra upp in­för hel­gen. Det var ju på skär­tors­da­gen som Je­sus åt natt­vard med si­na lär­jung­ar och för­råd­des. Men vi tän­ker of­tast på skär­tors­da­gen som den dag då påsk­häx­or­na tog si­na kvas­tar och åk­te i väg till Blåkul­la …

I dag på på­skaf­to­nen hör det till att äta påskägg. Det är för öv­rigt en av vå­ra älds­ta och mest uni­ver­sel­la helgse­der. Över he­la värl­den äts det ägg un­der påsken och så har skett se­dan ur­min­nes ti­der som det bru­kar he­ta. Äggä­tan­det är i själ­va ver­ket äld­re än kris­ten­do­men på­stås det.

En sak glä­der mig: på min hem­ort är bu­ti­ker och köp­cent­ra stäng­da bå­de på lång­fre­da­gen och påsk­da­gen. Det känns bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.