Eko­jord­bru­ket i om­välv­ning

I dag är över 10 pro­cent av allt jord­bruk i Fin­land eko­lo­giskt och eko­bön­der­na ökar i an­tal. På ons­da­gen ord­na­des en eko­tan­kes­med­ja i Helsing­fors. – Ut­veck­ling­en går fort fram­åt, sä­ger eko­pro­du­cent Mat­hi­as Weck­ström, ord­fö­ran­de för SLC Ny­lands ek­out­skott.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - JENNIFER SNåRBACKA jennifer.snar­bac­ka@ksf­me­dia.fi

Eko­tan­kes­med­jan är ett år­ligt se­mi­na­ri­um där eko­pro­du­cen­ter, stu­de­ran­de samt sam­ar­bets­part­ners sam­las. Eve­ne­mang­et ord­nas år­li­gen av Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bund SLC och pro­jek­tet Eko­nu.

Mat­hi­as Weck­ström, ord­fö­ran­de för SLC Ny­lands ek­out­skott är på plats. Han är själv eko­pro­du­cent och har mjölk­pro­duk­tion samt od­lar spann­mål på sin 260 hek­tars gård i Eke­näs.

– Den eko­lo­gis­ka od­ling­en har gjort ett upp­sving åt det bätt­re hål­let. Ju fler od­la­re, desto me­ra in­tres­se för upp­köp i han­deln.

Han blev eko­pro­du­cent år 2004, och har in­te ång­rat sig se­dan dess. Ut­ma­ning­ar finns, men de är över­kom­li­ga.

– De störs­ta ut­ma­ning­ar­na med eko har va­rit växt­od­ling­en med nä­rings­för­sörj­ning och ogräs.

Nytt pro­jekt ska bin­da sam­man pro­du­cent och kon­su­ment

– När­mats­mark­na­den fun­ge­rar in­te, vi mås­te hit­ta nya vägar, sä­ger Ri­kard Kork­man, om­buds­man vid SLC.

Kork­man ta­lar om en ny mo­dell för in­sam­ling, mark­nads­fö­ring och dis­tri­bu­tion av när­mat som just nu tes­tas via ett pi­lot­pro­jekt. Food­hub går ut på att lan­se­ra ett kon­trakt mel- lan pro­du­cen­ten och kon­su­men­ten, sam­la in mat och dis­tri­bu­e­ra den.

I pi­lot­pro­jek­tet Ny­lands mat har man upp­rät­tat tre må­na­ders kon­trakt, där kon­su­men­ten kun­nat be­stäl­la si­na oli­ka livs­me­del di­rekt från pro­du­cen­ter­na via nä­tet för mi­ni­mi 100 eu­ro per be­ställ­ning. För när­va­ran­de be­står pro­jek­tet av 10 pro­du­cen­ter och cir­ka 40 kon­su­men­ter, och ut­del­ning­en sker i Her­to­näs.

– Feed­bac­ken har va­rit po­si­tiv. Tan­ken är att pro­duk­tio­nen ska ske ef­ter be­ställ­ning, och att vi ska sä­ker­stäl­la en kort vär­de­ked­ja.

Kork­man stic­ker in­te un­der sto­len med att Food­hub är en mel­lan­hand, men tror att det kan va­ra ett po­si­tivt sätt att fö­ra di­a­log och ut­veck­la nå­got som är en väx­an­de mark­nad.

– Av­sik­ten är att, om allt går vägen, grun­da ett ge­men­samt fö­re­tag med bå­de pro­du­cen­ter och kon­su­men­ter som äga­re. Till näs­ta od­lings­sä­song, i sep­tem­ber, hop­pas vi kun­na lan­se­ra års­kon­trakt.

Jor­den är nyc­keln i eko­jord­bruk

Vib­ho­da Hol­ten, norsk jord­ex­pert, fö­re­läs­te un­der da­gen om sam­ban­det mel­lan jor­den, jord­bi­o­lo­gi och väx­ter­na.

– Allt häng­er sam­man, frisk jord le­der till fris­ka plan­tor som le­der till fris­ka män­ni­skor, me­nar han.

Hol­ten tror att eko­jord­bru­ket är i om­välv­ning, och att det går att ta ett steg vi­da­re från eko­lo­giskt jord­bruk – att bör­ja tän­ka på syn­tes och att ska­pa en god cir­kel. Det är ing­en stor skill­nad på Nor­ge och Fin­land när det gäl­ler eko­lo­giskt jord­bruk, en­ligt Hol­ten. Där­e­mot lig­ger Sve­ri­ge li­te fö­re.

– Som eko­lo­gisk od­la­re mås­te man kän­na jor­den för att kun­na öka kva­li­te­ten.

Mi­cae­la Ström är pro­jekt­ko­or­di­na­tor för Eko­nu – ett ge­men­samt pro­jekt för ekobran­schen i Svensk­fin­land. Hon ser se­mi­na­ri­et som ett bra sätt att sam­la eko­pro­du­cen­ter från oli­ka re­gi­o­ner.

– Det är en möj­lig­het för nät­ver­kan­de mel­lan re­gi­o­ner­na. Hit kom­mer pro­du­cen­ter från he­la Svensk­fin­land.

Se­mi­na­ri­et har hål­lits i nio år och flyt­tar runt från år till år, och näs­ta år kom­mer se­mi­na­ri­et hål­las i Ös­ter­bot­ten.

WECK­STRöM FOTO: LEIF

Mat­hi­as Weck­ström, ord­fö­ran­de för SLC Ny­lands ek­out­skott, dri­ver själv en eko­gård i Eke­näs.

FOTO: LEIF WECK­STRöM

■ Nors­ka jord­ex­per­ten Vib­ho­da Hol­ten fö­re­läs­te om hur eko­pro­du­cen­ter kan gö­ra jor­den mer frukt­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.