Stil­la vec­kor?

Hufvudstadsbladet - - Fonder - LARS SöDERFjELL Ak­tie­chef, Ålands­ban­ken

Vec­kan fö­re påsk­hel­gen kal­las för stil­la vec­kan. Bud­ska­pet i den be­näm­ning­en ver­kar in­te ha nått fram till ak­tö­rer­na på ak­ti­e­mark­na­den – de sto­ra sväng­ning­ar­na fort­sat­te un­der vec­kan som gick, den­na gång med den ame­ri­kans­ka tek­no­lo­gi­sek­torn i fo­kus. Ett in­dex över de tio störs­ta tek­no­lo­gi­bo­la­gen no­te­ra­de i USA har, trots en li­ten åter­hämt­ning på skär­tors­da­gen, fal­lit med näs­tan 7 pro­cent un­der må­na­den.

Vad är det då som har or­sa­kat des­sa ned­gång­ar? En vik­tig för­kla­ring är den öka­de pro­tek­tio­nis­men i USA, som bland an­nat ta­git sig ut­tryck i att pre­si­dent Trump stop­pat Bro­adcoms för­sök att kö­pa Qu­al­comm – nå­got som fått in­ve­ste­ra­re att sän­ka san­no­lik­he­ten för stör­re grän­sö­ver­skri­dan­de för­värv. En an­nan är den på­gåen­de de­bat­ten kring in­tegri­te­ten på so­ci­a­la me­di­er, vil­ket fått bå­de Fa­ce­book och Twit­ter att tap­pa 10 pro­cent av si­na börs­vär­den på en må­nad, och även fått Alp­ha­bet (-6 pro­cent) på fall. En tred­je för­kla­ring är två olyckor med själv­kö­ran­de bi­lar, vil­ket på­ver­kat bo­lag som Tes­la (-22 pro­cent) och NVIDIA ne­ga­tivt.

Ge­men­samt för des­sa för­kla­ring­ar är att de in­ne­bär en ökad risk för att tek­no­lo­gi­bo­la­gen in­te når upp till den för­vän­ta­de till­växt som med­fört vinst­mul­tiplar på i ge­nom­snitt 40-50x de kom­man­de årens re­sul­tat. Och det finns ing­et som fal­ler så fort som till­växt­bo­lag där till­väx­ten brom­sar in (möj­li­gen med un­dan­tag för järn­spett). Dels sänks vins­testi­ma­ten, dels sjun­ker den ”mo­ti­ve­ra­de” vinst­mul­ti­peln. Ba­se­rat på nu­va­ran­de för­vän­tans­bild bor­de det där­för fin­nas en hel del fall­höjd kvar i bo­lag som Ama­zon (P/E 93x för 2019), Net­flix (P/E 66x) och Tes­la (P/E 100x) om till­väx­to­ron be­står.

Ut­veck­ling­en på Helsing­fors­bör­sen var be­tyd­ligt mer still­sam, och vec­kan slu­ta­de med en mar­gi­nell upp­gång. Det är svårt att ur­skil­ja någ­ra tyd­li­ga sek­tort­ren­der – ex­em­pel­vis åter­fanns verk­stads­bo­la­gen bå­de i top­pen (Metso +4.7 pro­cent) och bot­ten (Car­go­tec -3.2 pro­cent) av vec­kans kurs­lis­ta bland de stör­re bo­la­gen. En bi­dra­gan­de or­sak till en re­la­tivt lugn ut­veck­ling är san­no­likt att många bo­lag har gått in i så kal­la tyst pe­ri­od in­för de kom­man­de delårs­rap­por­ter­na, då kon­tak­ter­na med ana­ly­ti­ker och in­ve­ste­ra­re i prin­cip upp­hör helt. Tro­li­gen kom­mer bör­sen där­för att dri­vas av mak­ro­da­ta och po­li­tis­ka ut­spel fram till 18 april, då Eli­sa star­tar rap­port­sä­song­en i Fin­land.

Jag är gans­ka för­hopp­nings­full in­för de kom­man­de 1Qrap­por­ter­na. Kon­junk­turin­di­ka­to­rer­na har va­rit star­ka på glo­bal ni­vån un­der he­la kvar­ta­let, och spe­ci­ellt i Eu­ro­pa. Vi ser tec­ken på att ef­ter­frå­gan på in­ve­ste­rings­va­ror är på väg att ta fart, och även den in­hems­ka kon­sum­tio­nen fö­re­fal­ler va­ra sti­gan­de. De en­da egent­li­ga oros­moln som finns för kvar­tals­re­sul­ta­ten är en stark eu­ro (el­ler svag dol­lar) samt ris­ken för att någ­ra bo­lag in­te lyc­kas han­te­ra en sti­gan­de ef­ter­frå­gan ut­an höj­da kost­na­der. Möj­li­gen kan man ock­så läg­ga till ris­ken för att fö­re­tags­led­ning­ar­na blir nå­got mer för­sik­ti­ga i si­na ut­sik­ter för 2018 mot bak­grund av oron på de fi­nan­si­el­la mark­na­der­na. Det ska bli spän­nan­de att föl­ja – fram till dess öns­kar jag in­ve­ste­rar­na någ­ra stil­la vec­kor för att åter­häm­ta sig ef­ter den se­nas­te må­na­dens sto­ra rö­rel­ser. Glad påsk!

En bi­dra­gan­de or­sak till en re­la­tivt lugn ut­veck­ling är san­no­likt att många bo­lag har gått in i så kal­la tyst pe­ri­od in­för de kom­man­de delårs­rap­por­ter­na, då kon­tak­ter­na med ana­ly­ti­ker och in­ve­ste­ra­re i prin­cip upp­hör helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.