Rätt ro­ligt fak­tiskt

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - MALIN SLOTTE malin.slotte@ksf­me­dia.fi

■ De kom­mer­si­el­la strea­ming­tjäns­ter­na är up­pen­bart de som är mest på hug­get när det gäl­ler att pro­du­ce­ra nya fins­ka ko­me­di­se­ri­er. Pää edel­lä, Kol­mistaan, On­ne­la och Jät­te­ki­va är se­ri­er som kom­mit det se­nas­te halv­å­ret. Det pro­du­ce­ras allt­så fins­ka ko­me­di­se­ri­er re­la­tivt fli­tigt, där­e­mot bru­kar det va­ra si och så med kva­li­te­ten. Där­för är nya tio­de­la­de Sun­nun­tai­lou­nas en po­si­tiv över­rask­ning. Det är fak­tiskt en se­rie som rätt of­ta lyc­kas med konst­styc­ket att va­ra ro­lig, och dess­utom har den ett upp­lägg som sam­man­för män­ni­skor ut­an att be­hö­va ta till det ut­nöt­ta vi bor al­la un­der sam­ma tak-kon­cep­tet.

Sun­nun­tai­lou­nas hand­lar om en käns­lo­häm­mad far (Ta­ne­li Mä­ke­lä) som drab­bad av död­s­kräck för­sö­ker re­pa­re­ra re­la­tio­nen till si­na vux­na barn ge­nom att var­je sön­dag bju­da hem dem på lunch. De tju­go mi­nu­ter långa av­snit­ten ut­spe­lar sig al­la kring mid­dags­bor­det. Se­dan görs ut­vik­ning­ar och hopp till­ba­ka i ti­den till sce­ner ur var­je per­sons liv då al­la i tur och ord­ning be­rät­tar om sin vec­ka.

Bar­nen be­står av tre män och en kvin­na, som al­la har si­na bris­ter och pro­blem. Sant­tu Kar­vo­nen är sto­re­bror Taa­vi, en från­skild man som ge­nom­går en skils­mäs­sa och får per­so­ni­fi­e­ra den vi­ta, he­te­ro­sex­u­el­la, köt­tä­tan­de man­nens trängd­het. Av en svår­be­grip­lig an­led­ning går Taa­vi stän­digt klädd i na­zi­u­ni­form som en sorts sta­te­ment – men det är, som han själv upp­re­par, in­te för att han är na­zist.

Mel­lan­bro­dern Ja­ni (Jark­ko Ni­e­mi) är skå­de­spe­la­re, vil­ket möj­lig­gör en drift med den bran­schen. Och lill­bror­san Se­ve­ri (Samu­li Ni­it­tymä­ki) får per­so­ni­fi­e­ra ”da­gens ung­dom” för vil­ken ing­et van­ligt jobb du­ger – han har sto­ra am­bi­tio­ner och på­står sig stän­digt ha nya pro­jekt på gång.

Det är med and­ra ord en sorts stu­die av man­lig själv­upp­ta­gen­het ur oli­ka syn­vinklar – al­la fy­ra är pap­pa Tau­nos sö­ner i den be­mär­kel­sen.

Här finns yt­ter­li­ga­re ett be­rät­tar­plan via dot­tern Ee­vi (Ele­na Le­e­ve), till yr­ket lä­ka­re och den för­nuf­ti­gas­te i den­na dys­funk­tio­nel­la fa­milj, men ock­så den som kanske har det svå­rast att gö­ra sin röst hörd kring mat­bor­det. Hon kom­pen­se­rar det­ta ge­nom att be­rät­ta för sin te­ra­peut vad som hän­der un­der lun­cher­na. Bå­de lun­cher­na med si­na till­ba­kablic­kar och te­ra­pi­ses­sio­ner­na är grepp som fun­kar.

Som bäst bju­der se­ri­en på rapp di­a­log då per­so­ner­na bi­sarrt ta­lar i mun­nen på varand­ra me­dan kvick­he­ter­na dug­gar tätt.

Sun­nun­tai­lou­nas har skri­vits och re­gis­se­rats av At­te Jär­vi­nen, som har ma­nus för tv-se­ri­er som Pa­si­la, Ih­mis­ten pu­o­lue och Pu­tous på sin me­rit­lis­ta. Han är en rätt bra iakt­ta­ga­re av män­ni­skor och si­tu­a­tio­ner, och har där­till en käns­la för vil­ka åsik­ter och äm­nen som lig­ger i ti­den.

Ett nytt av­snitt av den tio­de­la­de se­ri­en pub­li­ce­ras på C Mo­re var­je tors­dag. Hit­tills finns två av­snitt ute. Se­ri­en kom­mer så små­ning­om att även vi­sas i MTV.

C Mo­re

FOTO: C MO­RE

■ Samu­li Ni­it­tymä­ki, Jark­ko Ni­e­mi, Ta­ne­li Mä­ke­lä, Ele­na Le­e­ve och Sant­tu Kar­vo­nen äter lunch var­je sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.