En egen ka­nal

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

■ Sty­lis­ten Sand­ra Hol­mäng har ska­pat en Youtu­be-ka­nal där hon ger sty­ling­knep och skön­hets­tips. Hen­nes tit­tar­siff­ror sti­ger sta­digt och hon läg­ger ut en vi­deo i vec­kan för att hål­la föl­jar­na kro­ka­de. Sand­ras ge­ne­ra­tion tit­tar in­te läng­re på tv-pro­gram i tv-ap­pa­rat ut­an föl­jer vlog­gar och nät­se­ri­er från pad­dan el­ler te­le­fo­nen.

Me­di­e­ar­be­ta­ren Stefan Svan­feldt har ock­så bör­jat gö­ra vlog­gar för att upp­rätt­hål­la sitt pro­fes­sio­nel­la vi­deo know-how. Hans vlog­gar in­ne­hål­ler tek­nik, ska­te­boar­ding och ge­men­sam­ma stun­der med fa­mil­jen. Den här spe­ci­el­la hob­byn tar mel­lan sex till tio tim­mar i vec­kan för ho­nom, men det är den värd.

Pen­sio­nä­ren Håkan Jänt­ti i Ma­lax har i 35 års tid job­bat på ide­ell ba­sis för Ma­lax lo­kal-tv. Håkan pla­ne­rar, fil­mar och klip- per pro­gram själv. Han sit­ter fle­ra kväl­lar i må­na­den hem­ma på sitt vinds­rum och job­bar med in­ne-

hål­let till sänd­ning­ar­na. Det som dri­ver ho­nom är gläd­jen att få do­ku­men­te­ra hän­del­ser­na i Ma­lax. Och visst är det ro­ligt om nå­gon tit­ta­re nå­gon gång näm­ner att de sett och upp­skat­tar hans vi­de­or.

På sön­dag kväll sänds pro­gram­men från en gam­mal am­bu­lans som står par­ke­rad i ett gam­malt köttrö­ke­ri i byn. Stäm­ning­en i tv-stu­di­on är varm och av­spänd. Det spe­lar ing­en roll om det sker tek­nis­ka tab­bar un­der di­rekt­sänd­ning­en, ef­tersom det är en del av lo­kal-tv-char­men. Hal­låa på Ma­lax tv är Lis­beth Bäck. Hon har va­rit med i gäng­et se­dan åt­ti­o­ta­let och är stolt över att kom­ma från en by med en egen ka­nal.

Ma­nus och re­gi: Katja Tur­pe­i­nen. yle Yle Fem mån­dag 20.30, re­pris 7.4 11.00

FOTO: DITTE ULJAS

■ Stefan Svan­feldt gör en vi­deo med dot­tern Fre­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.