Da­vid Haye läg­ger av

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Da­vid Haye, världs­mäs­ta­re i tung­vikts­box­ning mel­lan 2009 och 2011, av­slu­tar sin kar­riär. Den 37-åri­ge brit­ten var världs­mäs­ta­re i cru­i­ser­vikt i al­la de sto­ra or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­nan han tog ste­get till tung­vikt och blev WBA­mäs­ta­re ge­nom se­gern mot rys­sen Niko­laj Va­lu­jev i no­vem­ber 2009. Han för­sva­ra­de ti­teln två gång­er in­nan han föll mot ukrai­na­ren Vo­lodomyr Klytj­ko, som då var IBF- och WBO-mäs­ta­re, i ju­li 2011.

De se­nas­te åren har Haye haft sto­ra ska­de­be­kym­mer och för­lust num­mer två mot lands­man­nen To­ny Bel­lew i maj blev hans sis­ta fajt. To­talt vann Haye 28 av 32 mat­cher som proffs.

”Se­dan ok­to­ber 1990 har jag va­rit box­a­re. Det in­ne­bär att jag har ätit och so­vit boxning i näs­tan 10 000 da­gar. Nu är jag re­do att av­slu­ta det ka­pit­let i li­vet”, sä­ger Haye på sin webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.