Lehto­la gör fest­lig tolk­ning av Dupré

Den frans­ka or­gel­sti­len kul­mi­ne­ra­de med Mar­cel Dupré, vars and­ra sym­fo­ni tol­kas vir­tu­ost av Jan Lehto­la.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - FOL­KE FORS­MAN

ORGELMUSIK

Jan Lehto­la

Or­gel­verk av Mar­cel Dupré spe­la­de på or­geln i S:t Martins­kyr­kan, Du­de­lange, Luxemburg. (Pil­fink)

För­u­tom att or­geln är det störs­ta mu­sik­in­stru­ment som kan spe­las av en en­da musiker, är or­geln oer­hört mångsidig: Det finns in­te två li­ka­da­na org­lar. Man kan in­te spe­la tysk ba­rock­mu­sik på en ita­li­ensk re­näs­sansor­gel, in­te fransk 1800­tals­mu­sik på en tysk ba­roc­k­or­gel. Mar­cel Dupré (1886–1971) ut­gör den frans­ka or­gel­sti­lens kul­men, den som star­ta­de med Cé­sar Franck.

Frans­män­nens or­gel­typ var den som ut­veck­la­des och bygg­des av Aris­ti­de Ca­vail­lé-Coll, en typ som fort­fa­ran­de ko­pie­ras (läk­taror­geln i Berg­hälls kyr­ka!). Jan Lehto­la har dock för sin Dupré­ski­va valt ett in­stru­ment som är nå­got av en bland­ning av fransk och tysk or­gel­kul­tur med en li­ten brit­tisk kryd­da. Or­geln i S:t Martins­kyr­kan i Du­de­lange är byggd 1912 i tysk ro­man­tisk an­da, om­byggd fle­ra gång­er och am­bi­tiöst re­kon­stru­e­rad 2001–2002. Med si­na 75 stäm­mor och fy­ra ma­nu­a­ler är or­geln fram­för allt stor och sär­skilt läm­pad för bå­de tysk och fransk sym­fo­nisk or­gel­re­per­to­ar, allt­så en ide­a­lisk Dupré­or­gel.

CD:ns tyngd­punkt är de förs­ta spå­ren, den tre­sat­si­ga and­ra sym­fo­nin som in­ne­hål­ler sym­fo­niskt byg­ge ef­fek­tivt blan­dat med vir­tu­ost or­gel­spel och häf­ti­ga stac­ca­ton. Or­gelns mång­fär­ga­de flöjt­stäm­mor ut­nytt­jas idi­o­ma­tiskt i de kor­ta av­snit­ten i Va­ri­a­tion sur un Noël me­dan den em­pa­tis­ka och ko­ralar­ta­de stäm­ning­en i tre sat­ser ur svi­ten Le Che­min de la Cro­ix in­bju­der till an­dakt.

Den sis­ta sat­sen i den tre­sat­si­ga svi­ten Evoca­tion blir ski­vans apo­te­os där Lehto­las vir­tu­o­si­tet och den sto­ra or­gelns for­teklang ut­gör en fi­nal i fest­li­ga tre­klang­er.

In­spel­ning­en är sig­ne­rad Mi­ka Ko­ivu­sa­lo och skiv­häf­tets text på eng­els­ka och fins­ka bju­der på in­tres­sant läs­ning för bå­de fack­man­nen och ama­tö­ren.

FO­TO: MI­KA KO­IVU­SA­LO

Jan Lehto­las se­nas­te ski­va är in­spe­lad i Luxemburg, på en or­gel ide­a­lisk för Mar­cel Duprés verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.