Flyg­bo­lags­an­ställd stal tomt plan och kra­scha­de

En 29-årig an­ställd på flyg­bo­la­get Alas­ka Air­li­nes stal ett plan från Se­att­les in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats, tax­a­de ut på start­ba­nan och lyf­te. Ef­ter en tim­mes fly­gan­de med loo­par över vatt­net kra­scha­de pla­net på en ö strax ut­an­för sta­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

29-åring­en gjor­de kons­ter i luf­ten med det stul­na pla­net. Att han kra­scha­de kan ha be­rott på att han in­te ha­de till­räck­li­ga kun­ska­per om hur pla­net skul­le sty­ras, en­ligt she­rif­fen i Pi­er­ce County i del­sta­ten Washing­ton.

”Det är helt ga­let. En pi­lot i flyg­pla­net fram­för oss ba­ra lyf­te ut­an till­stånd”, skri­ver pas­sa­ge­ra­ren Ben Schaech­ter, som såg he­la hän­del­sen från mar­ken, på Twit­ter.

Vil­le in­te lyss­na

I en in­spel­ning från ett kon­troll­torn hörs per­so­nal sä­ga till man­nen i flyg­pla­net: ”Grat­tis, du kla­ra­de det. Vänd nu om, lan­da och ska­da ing­en på mar­ken”. Man­nen val­de dock att in­te lyss­na på den upp­ma­ning­en. Vid ett till­fäl­le bad han om ur­säkt och sa­de att han var en ”ned­bru­ten kil­le”.

Inga pas­sa­ge­ra­re fanns om­bord på pla­net, som i nor­mal­fall flögs av sys­ter­bo­la­get Ho­ri­zon Air. Pla­net var ett pas­sa­ge­rar­plan som kun­de ta upp till 75 pas­sa­ge­ra­re och an­vän­des för in­ri­kes­re­sor.

När stöl­den upp­da­ga­des skic­ka­de ame­ri­kans­ka flyg­vap­net upp två F15-strids­flyg som följ­de ef­ter pla­net. Hän­del­sen är dock in­te ter­ror­re­la­te­rad, en­ligt den lo­ka­la po­li­sen, som sä­ger att ing­en an­nan än 29-åring­en är in­blan­dad.

– De fles­ta ter­ro­ris­ter gör in­te loo­par över vatt­net, sä­ger she­rif­fen Paul Pas­tor till ABC News.

Kra­schen or­sa­ka­de en brand och man­nen rap­por­te­ras ha dött. Brand­per­so­nal har nu släckt lå­gor­na och ing­en yt­ter­li­ga­re per­son har ska­dats, en­ligt myn­dig­he­ter­na på ön i Pu­get­sun­det.

Verk­sam­he­ten på Se­att­les flyg­plats har åter­gått till det nor­ma­la.

FOTO: AP/TED S. WARREN

■Po­lis­bi­lar vid fär­je­ter­mi­na­len i Ste­i­lacoom i den ame­ri­kans­ka del­sta­ten Washing­ton, nä­ra plat­sen där pla­net gått ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.