Var det så här To­ve ha­de ve­lat ha det?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - PIA LILJEROTH Åbo

MUMIN Bäs­ta vd Ro­leff Kråk­ström och konst­när­li­ga che­fen Sop­hia Jans­son på Moo­min Cha­rac­ters.

Många tyc­ker om mu­min­mug­gar och sam­lar på dem. El­ler sam­la­de på dem.

Ara­bia har gjort myc­ket re­klam för sin ny­as­te mu­min­mugg, Mumin­da­gen, som sål­des en­dast un­der en dag på ”Mumin­da­gen” den 9 au­gusti. På mug­gens egen för­sälj­nings­si­da står det att mug­gen säljs en­dast på Mumin­da­gen ”för att ga­ran­te­ra al­la en jäm­bör­dig möj­lig­het att få en mugg, så man kan in­te re­ser­ve­ra nå­gon i för­väg”.

Det blev ing­en jäm­bör­dig möj­lig­het alls, och många blev be­svik­na.

I bu­ti­ker­na sål­des mug­gar­na slut på någ­ra mi­nu­ter, fastän det het­te att man fick kö­pa max 6 mug­gar per man. Om de som verk­li­gen vil­le ha en mugg skul­le ha haft en jäm­bör­dig möj­lig­het att få en, bor­de be­gräns­ning­en ha va­rit 1–2 mug­gar per per­son. Än­då lär det fin­nas per­so­ner som köpt mer än 100 mug­gar ba­ra för att säl­ja dem vi­da­re dyrt. Nu re­dan finns mug­gar till sa­lu på nä­tet för upp till 1 000 eu­ro.

När för­sälj­ning­en av mug­gen kör­de i gång på moo­ min.com och i Iit­ta­las nät­bu­tik vid mid­natt lyc­ka­des jag via den ena av de två för­sälj­nings­si­dor­na få tag på mug­gar och höll på att be­ta­la dem, trod­de jag. Kl. 00.03 fick jag med­de­lan­det att köp­kor­gen upp­da­te­rats, och att mug­gar­na in­te fanns kvar. De var slut­sål­da.

Den and­ra nät­bu­ti­ken kra­scha­de gång på gång in­nan jag kom fram till be­tal­ning av mug­gar­na. Till slut fick jag med­de­lan­det att jag upp­da­te­rat si­dan för många gång­er.

Det som åt­minsto­ne var jäm­bör­digt var att vi var många som rå­ka­de ut för sam­ma sak och blev ut­an mug­gar.

Var det så här To­ve ha­de ve­lat ha det?

❞ Det som åt­minsto­ne var jäm­bör­digt var att vi var många som rå­ka­de ut för sam­ma sak och blev ut­an mug­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.