Su­san­na Gin­man

lis­tar för­de­lar­na med mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar i le­da­ren,

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SU­SAN­NA GIN­MAN su­san­na.gin­man@ksf­me­dia.fi

Det gag­nar den po­li­tis­ka de­bat­ten som får stör­re fo­kus på sak­frå­gor. Det gag­nar op­po­si­tions­par­ti­er­na som har en be­tyd­ligt stör­re möj­lig­het att på­ver­ka po­li­ti­ken än i det sy­stem vi nu har.

Var­för har Fin­lands ma­jo­ri­tets­re­ge­ring­ar se­dan 2011 haft så svårt att kom­ma till skott och dri­va ge­nom re­for­mer? Var­för do­mi­ne­ras den po­li­tis­ka de­bat­ten i riks­da­gen av gläf­san­de och gnabb? Var­för är fin­län­dar­nas tro på si­na möj­lig­he­ter att på­ver­ka po­li­ti­ken den lägs­ta i Nor­den?

Det finns många an­led­ning­ar att be­trak­ta vårt po­li­tis­ka sy­stem och frå­ga sig om det kun­de fun­ge­ra än­nu bätt­re.

Sex­par­ti­re­ge­ring­en 2011–2015 var ide­o­lo­giskt så bred att det är in­te är över­ras­kan­de att det upp­stod pro­blem. Un­der det sis­ta året läm­na­de in­te ba­ra stats­mi­nis­ter Jyr­ki Ka­tai­nen (Saml) re­ge­ring­en. Det gjor­de ock­så Väns­ter­för­bun­det och De grö­na. De sis­ta vec­kor­na in­för va­let 2015 fick vi upp­le­va att re­ge­rings­par­ti­er­na rös­ta­de mot re­ge­ring­ens för­slag. Det var in­te äg­nat att öka för­tro­en­det för po­li­ti­ken.

Men in­te hel­ler den ide­o­lo­giskt mer en­het­li­ga bor­ger­li­ga tre­par­ti­re­ge­ring­en har kom­mit till skott. Vi har fått upp­le­va al­la ti­ders störs­ta po­li­tis­ka ko­han­del i vård- och land­skaps­re­for­men och än­då är det oklart om re­for­mer­na kan ros i hamn. Ju­ha Si­pi­läs (C) re­ge­ring skrev ett stra­te­giskt re­ge­rings­pro­gram och skul­le le­va ock­så en­ligt verk­lig­he­ten ut­an­för re­ge­rings­pro­gram­met. Än­då be­to­nas nu på slut­sträc­kan att man föl­jer re­ge­rings­pro­gram­met, till ex­em­pel i frå­ga om den fortsatta skuld­sätt­ning­en, trots att vi nu le­ver i en hög­kon­junk­tur, i vän­tan på den ned­gång som al­la vet är på väg.

Re­dan 2014 fö­reslog Ka­ri­na Ju­ti­la, som le­der tan­kes­med­jan e2, och Ter­hi Tik­ka­la, som är ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Mit­ten­grup­per­na i Nor­dis­ka rå­det, i en ar­ti­kel i tid­skrif­ten Ka­na­va att Fin­land bor­de över­vä­ga mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar. Det är prax­is i Sve­ri­ge, Nor­ge och Dan­mark.

Det känns för­stås främ­man­de i Fin­land. Här är vi så va­na vid att re­ge­ring­en i kraft av sin ma­jo­ri­tet dri­ver ge­nom si­na lag­för­slag. Men för­de­lar­na med en mi­no­ri­tets­re­ge­ring är många. För­ut­sätt­ning­en är för­stås att al­la, el­ler åt­minsto­ne de fles­ta par­ti­er­na, är in­för­ståd­da och att det finns kla­ra spel­reg­ler. En del par­ti­er kan som hos vå­ra nor­dis­ka gran­nar, ha ka­rak­tä­ren av stöd­par­ti. Men re­ge­ring­en kan för­hand­la med al­la par­ti­er om stöd för oli­ka pro­jekt.

Det gag­nar den po­li­tis­ka de­bat­ten som får stör­re fo­kus på sak­frå­gor. Det gag­nar op­po­si­tions­par­ti­er­na som har en be­tyd­ligt stör­re möj­lig­het att på­ver­ka po­li­ti­ken än i det sy­stem vi nu har. Det gag­nar ock­så de mind­re par­ti­er som fun­ge­rar som stöd­par­ti­er och som kans­ke skul­le sit­ta med i en mot­sva­ran­de ma­jo­ri­tets­re­ge­ring. De har en be­tyd­ligt bätt­re möj­lig­het att pro­fi­le­ra sig i sak­frå­gor än de har i en ma­jo­ri­tets­re­ge­ring där de of­ta får lov att sväl­ja den hel del be­slut som egent­li­gen in­te fal­ler dem i sma­ken.

Med mi­no­ri­tets­re­ge­ring­ar blir riks­da­gen fo­rum för po­li­ti­ken och de­bat­ten. Det skul­le verk­li­gen gag­na par­la­men­ta­ris­men och den öpp­na po­li­tis­ka de­bat­ten. I bäs­ta fall skul­le ock­så fin­län­dar­nas till­tro till de egna på­verk­nings­möj­lig­he­ter­na växa. Ock­så det är bra eftersom mak­ten en­ligt grund­la­gen till­kom­mer fol­ket. När till­räck­ligt många väl­ja­re an­ser att de in­te blir hör­da fro­das po­pu­lis­men.

Ma­jo­ri­tets­re­ge­ring­ar ska­pas ju in­te ut­i­från att al­la par­ti­er som in­går har fått ett ökat väl­jar­stöd i va­let. Tvärtom. De fin­länds­ka väl­jar­na har ing­en aning om vil­ken re­ge­ring de rös­tar för, eftersom al­la möj­lig­he­ter är öpp­na.

Där har de svens­ka väl­jar­na haft en an­nan sits i och med block­po­li­ti­ken. Den kans­ke in­te över­le­ver va­let i sep­tem­ber. Stö­det för SD ver­kar öka. Om de öv­ri­ga par­ti­er­na står fast vid att de in­te vill ha med SD att gö­ra kan det krä­va ko­a­li­tio­ner över block­grän­sen.

Det ska bi in­tres­sant att se hur bund­na Sve­ri­ge och Fin­land är av det som har bli­vit po­li­tisk prax­is i re­spek­ti­ve land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.