Kär­lek och tyst­nad

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

För­fat­ta­ren och över­sät­ta­ren Sir­pa Kä­h­kö­nen (bil­den) väx­te upp med si­na mor­för­äld­rar. I de­ras kär­lek, men ock­så i de­ras tyst­nad. En tyst­nad om trau­man från Fin­lands krig. I sitt som­marprat ta­lar hon om allt det som man ti­di­ga­re teg om. Tack va­re en lå­da med gam­la fo­ton, som Sir­pa fick av mor­fars sys­ter, kun­de hon bör­ja nys­ta i släk­tens histo­ria.

Som ung blev Sir­pas mor­far Lau­ri kom­mu­nist. Han kom från den fat­ti­ga ar­be­tar­klas­sen och vil­le för­änd­ra världen. För­änd­ring­ens pris blev fäng­el­se. Han fängs­la­des förs­ta gång­en på 1920-ta­let och and­ra gång­en som­ma­ren 1932. Han kom hem först 1938. Dessvär­re hann grym­he­ter­na ald­rig be­ar­be­tas in­nan vin­ter­kri­get bröt ut. Där­ef­ter följ­de fort­sätt­nings­kri­get, och se­dan Lapp­land­s­kri­get. När mor­far Lau­ri änt­li­gen fick sät­ta sig i sin köks­sof­fa ef­ter fre­den 1945, ha­de ky­lan lagt sig runt hans hjär­ta.

Mor­mor Anna ha­de stärk­ta vi­ta la­kan och natt­lin­nen som dof­ta­de trygg­het, men oron och oviss­he­ten ha­de ock­så bli­vit kvar i hen­nes kropp. När mor­far dog brän­de mor­mor upp al­la mor­fars pap­per och do­ku­ment. Kans­ke var hon fortfarande rädd ef­ter de skräm­man­de hus­rann­sak­ning­ar­na på 1920-ta­let.

Om mor­fars sys­ter Hil­da in­te skul­le ha läm­nat en li­ten ask med fo­to­gra­fi­er till Sir­pa skul­le hon kans­ke ald­rig ha för­stått ky­lan och tyst­na­den i trä­hu­set. Men där fanns sva­ren på myc­ket sorg och ag­gres­sio­ner. Yle Ve­ga 10.03, 18.03 och 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.