❞ Vill vi ha kvar le­van­de shop­ping­stråk och ett va­ri­e­rat ut­bud gäl­ler det att hand­la kon­kret.

Höga hy­ror, ökan­de nät­han­del, ett li­tet kun­d­un­der­lag och co­ro­nakri­sen ho­tar ut­ar­ma pa­rad­ga­tor­na i Helsing­fors cent­rum på små af­fä­rer.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SUSANNA LANDOR susanna.landor@ksf­me­dia.fi

Sko­de­sig­nern Min­na Pa­rik­ka med­de­la­de att hon stäng­er sitt flagg­skepp på Alex­an­ders­ga­tan i Helsing­fors i slu­tet av ju­li. Varu­mär­ket le­ver vi­da­re, men Pa­rik­ka kon­cen­tre­rar sig i fort­sätt­ning­en på nät­för­sälj­ning­en som i maj öka­de med 150 pro­cent.

Det läck­ra och ibland sur­re­a­lis­tis­ka skylt­fönst­ret vid Alex­en kom­mer att sak­nas av många fla­nö­rer. Sam­ti­digt il­lu­stre­rar stäng­ning­en en trend som va­rit syn­lig un­der en läng­re tid: en bu­tik på pa­rad­plats i vår hu­vud­stad är nå­got som allt fär­re pri­vat­fö­re­ta­ga­re kan el­ler vill upp­nå.

Nät­han­deln har fått yt­ter­li­ga­re fart un­der co­ro­nakri­sen då många spe­ci­al­af­fä­rer va­rit stäng­da och kun­der­na lärt sig shop­pa på di­stans.

Kläd­för­sälj­ning­en på nä­tet väx­te med 196 pro­cent i ju­ni och sko­för­sälj­ning­en med 250 pro­cent, en­ligt färs­ka siff­ror från in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Muo­ti- ja ur­hei­lukaup­pa ry. Men till­väx­ten av­tar nu i takt med att allt fler fy­sis­ka af­fä­rer öpp­nar igen.

För bu­tiksä­gar­na har lä­get än­då in­te på långt när nor­ma­li­se­rats, ock­så med tan­ke på att grän­ser­na fort­sätt­nings­vis är stäng­da för väl­bär­ga­de tu­ris­ter från till ex­em­pel Ryss­land.

För­sälj­ning­en av mo­de har mins­kat med 23 pro­cent un­der det förs­ta halv­å­ret jäm­fört med i fjol. I ju­ni vi­sa­de dam­mo­det tec­ken på åter­hämt­ning, me­dan di­stans­ar­be­tan­det fort­sät­ter brom­sa her­rar­nas klä­din­köp. To­talt räk­nar bran­schen med ett bort­fall på 420 mil­jo­ner eu­ro i år.

Mo­de- och sport­sek­torn sys­sel­sät­ter 56 000 fin­län­da­re, om­sät­ter 4,7 mil­jar­der eu­ro och har cir­ka 3 000 af­fä­rer i vå­ra stads- och köp­cent­ra.

Helsing­fors ab­so­lu­ta shop­ping­cent­rum är un­ge­fär li­ka stort som lan­det Lilli­put. Rut­fäl­tet be­står i prin­cip av Alex­an­ders­ga­tan och Nor­ra Es­pla­na­den med till­hö­ran­de tvär­ga­tor. Någ­ra av­stic­ka­re finns, till ex­em­pel Hög­bergs­ga­tan och Fred­riks­ga­tan/Bu­le­var­den och köp­cen­ter som Klu­u­vi, Fo­rum och Kamp­pi, men på pa­rad­plats finns ba­ra ett be­grän­sat an­tal af­färs­ut­rym­men. Där­för är hy­ror­na höga.

Un­der co­ro­navå­ren har Helsing­fors stad och fle­ra av de pri­va­ta fas­tig­hets­ä­gar­na an­ting­en lå­tit bli att upp­bä­ra hy­ra el­ler sänkt hy­ran för att för­bätt­ra lä­get, men nor­malt be­ting­ar de bäs­ta lo­ka­ler­na en hy­ra på cir­ka 200 eu­ro per kvadrat­me­ter. I snitt är hy­res­ni­vån kring 80 eu­ro i Helsing­fors.

Lo­ka­la fö­re­ta­ga­re har på­ta­lat de höga hy­ror­na gång på gång, och var­nat för ett ut­ar­mat cent­rum.

Ti­di­ga­re i år med­de­la­de va­ru­hu­set Alek­si 13 att sa­gan för kron­ju­ve­len som fun­nits på sam­ma adress se­dan 1967 är all vid års­skif­tet. För­hand­ling­ar­na med fas­tig­hets­ä­gar­na gav in­te re­sul­tat och in­te hel­ler har någ­ra nya hy­res­gäs­ter hit­tats.

Mo­de­af­fä­ren My o My på sam­ma ga­ta av­slu­ta­de sin verk­sam­het för ett drygt år se­dan. Äga­ren be­skrev hy­ran som “löj­ligt hög”. I Fo­rum fick le­gen­da­ris­ka kapp­af­fä­ren Aja­tar stänga ef­ter 66 års tjänst. Hy­res­ni­vån bi­drog till en olön­sam af­fär.

Att en del af­fä­rer går i kon­kurs och nya öpp­nar är nor­mal mark­nads­e­ko­no­mi. Men nu hand­lar det om en stör­re struk­tur­för­änd­ring. Kun­der­nas köp­be­te­en­de änd­rar, me­dan hy­res­ni­vån in­te gör det i sam­ma takt. För små­fö­re­ta­ga­ren blir det svårt att ba­lan­se­ra kost­na­der mot till­räck­li­ga in­täk­ter.

Ef­fek­ter­na av co­ro­na­pan­de­min har an­tag­li­gen på­skyn­dat den ound­vik­li­ga ut­veck­ling som di­gi­ta­li­se­ring­en för med sig.

Vad be­ty­der det kon­kret för vår hu­vud­stad?

Mång­fal­den mins­kar och myll­ret mat­tas av. Stads­bil­den blir onek­li­gen trå­ki­ga­re när de mer per­son­li­ga af­fä­rer­na för­svin­ner och cent­rum fylls av kon­tor som på kväl­lar och vec­ko­slut ga­par tom­ma. Om stads­kär­nan fylls med sam­ma in­ter­na­tio­nel­la ham­bur­ger­ked­jor, kafé­er och mo­de­mär­ken som i vil­ket köp­cent­rum som helst – ser man då läng­re nå­gon skill­nad på Helsing­fors och Stock­holm el­ler Helsing­fors och Lon­don?

För kon­su­men­ten gäl­ler det att ta sig en fun­de­ra­re. Ing­en upp­ma­nas här till ex­ces­ser i shop­pan­de, men om vi vill ha ett le­van­de cent­rum med små af­fä­rer och ett unikt bu­tiks­ut­bud mås­te vil­jan bac­kas upp av kon­kret han­del. An­nars skif­tar in­nersta­den skep­nad – och vi får hand­la nå­gon an­nan­stans i fort­sätt­ning­en.

for­sen som är li­te mitt emel­lan. Vi vill ha en mångsidig bo­en­de­mil­jö ut­an att man pru­tar på det som Van­da­bor­na gil­lar mest – det vill sä­ga när­he­ten till na­tu­ren.

I ge­ne­ral­pla­nen har man räk­nat med en år­lig in­flytt­ning till Van­da på 4 000 in­vå­na­re, men i själ­va ver­ket flyt­tar 5 000–5 500 in­vå­na­re till Van­da. Vil­ja­nen på­pe­kar att Van­da är den stad som väx­er mest i Fin­land och ock­så den stad som ska­par mest sys­sel­sätt­ning.

– Det stäl­ler gi­vet­vis krav på ser­vice­ni­vån. Vi har en ut­ma­ning i att folk flyt­tar bort när de blir äld­re el­ler för­mögna­re. Vi skul­le gär­na se att in­vå­nar­na stan­nar kvar i Van­da un­der he­la livscy­keln. Det är ock­så nå­got som vi med ge­ne­ral­pla­nen för­sö­ker på­ver­ka. Vi har märkt att en li­be­ral pla­ne­rings­po­li­tik ska­par många en­rum­ma­re och det är nå­got som vi satt stopp för. Det mås­te fin­nas bo­stä­der där man kan bo i al­la li­vets ske­en­den.

För­står fru­stra­tion

När det gäl­ler triv­seln har Van­da ock­så si­na be­kym­mer. Stads­de­len Ki­vistös ut­veck­ling har fått kri­tik för att va­ra ett halv­fär­digt om­rå­de

Jag vill än­då un­der­stry­ka att Van­da in­te läng­re är Fin­lands mest skuld­sat­ta stad och det är ett lä­ge som vi in­te vill åter­vän­da till. Rit­va Vil­ja­nen Van­da stads­di­rek­tör

ut­an ser­vice och som in­te be­ak­tar bi­lis­ters be­hov.

– Det är fint att man haft ett am­bi­tiöst mål för byg­gan­det och plan­lägg­ning­en. I Ki­vistö finns fi­na par­ker och eko­lo­gis­ka lös­ning­ar, men jag för­står in­vå­nar­nas fru­stra­tion och det är en be­svi­kel­se som vi de­lar. Vi ha­de ett femå­rigt av­tal med in­ve­ste­ra­re och köp­män om ett köp­cent­rum, men det gick i stö­pet. Vi är med­vet­na om att det be­hövs ser­vice i form av ett nytt köp­cent­rum. Nu job­bar vi på att ett köp­cent­rum blir fär­digt 2023. Vi lär­de oss att in­te skri­va av­tal för så långa ti­der.

Vil­ja­nen un­der­stry­ker att sta­den in­te läng­re vill skri­va på av­tal med in­tres­sen­ter som ba­ra vill prö­va sin lyc­ka. Byg­gan­det mås­te in­le­das 2021.

– Pro­ble­met med Ki­vistö var att det fanns för många par­ter som in­te kom över­ens om vad som skul­le byg­gas. Sam­ti­digt blev Trip­la och Re­di fär­di­ga och nät­han­deln väx­te. Köp­män och in­ve­ste­ra­re drog åt brom­sen. Tid­punk­ten var helt en­kelt fel.

Näs­ta år är det kom­mu­nal­val och Vil­ja­nen tror att frå­gan om hur­dan ser­vice som ska fin­nas i kom­mu­ner och stä­der blir av­gö­ran­de.

– Jag li­tar på de­mo­kra­tin och jag är gans­ka glad över att man i Van­da ge­nom det po­li­tis­ka fäl­tet har en ge­men­sam syn på hur man an­svars- fullt lö­ser frå­gor till­sam­mans. Jag har fullt för­tro­en­de för vå­ra kom­mu­nal­po­li­ti­ker, sä­ger Vil­ja­nen.

HBL har ti­di­ga­re in­ter­vju­at Gran­kul­las stads­di­rek­tör Christof­fer Ma­sar (HBL 6.7), Es­bos stads­di­rek­tör Juk­ka Mä­ke­lä (HBL 29.6) och Helsing­fors stads­di­rek­tör Jan Va­paavu­o­ri (HBL 22.6).

FO­TO: CATA PORTIN

Rit­va Vil­ja­nen ba­sar för en stad som ti­di­ga­re ha­de en stor eko­no­misk skuld, men som de se­nas­te åren har fått ord­ning på eko­no­min. Co­ro­nakri­sen är en hård törn mot eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.