Vil­ja­nen vill in­te öka Van­das skuld­bör­da

Van­da stads­di­rek­tör har un­der co­ro­nakri­sen va­rit rädd för att de som har det sämst ställt ock­så är de mest ut­sat­ta: – Ung­doms­ar­bets­lös­he­ten har ske­nat i väg och det är oro­väc­kan­de, sä­ger Rit­va Vil­ja­nen.

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Co­ro­nakri­sen har drab­bat Van­da hårt. En­ligt stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen kan det bli ak­tu­ellt med en för­sälj­ning av sta­dens egen­dom för att få eko­no­min i ba­lans.

–Men jag vill in­te åter­vän­da till ett lä­ge där vi är Fin­lands mest skuld­sat­ta stad igen, sä­ger Vil­ja­nen.

Sam­ti­digt ut­tryc­ker hon oro för in­vå­nar­nas väl­be­fin­nan­de. En­ligt Vil­ja­nen ver­kar det som om i syn­ner­het barn och unga är sär­skilt ut­sat­ta. Ung­doms­ar­bets­lös­he­ten har ökat be­tyd­ligt och hon ta­lar om ett dold il­lamå­en­de i barn­fa­mil­jer.

Van­da stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen sva­rar på di­stans från Åbo­lands skär­gård där hon be­fin­ner sig vid tid­punk­ten för in­ter­vjun. Pre­cis som med si­na kol­le­ger från hu­vud­stads­re­gi­o­nens and­ra kom­mu­ner går sam­ta­let di­rekt in på eko­no­min och hur den skug­gats av co­ro­nakri­sen.

– Vi var på väg mot ett verk­ligt bra lä­ge i eko­no­min in­nan co­ro­nakri­sen bröt ut. I slu­tet av feb­ru­a­ri es­ti­me­ra­de vi att vi i år kom­mer att gö­ra ett bätt­re re­sul­tat än vad vi ha­de bud­ge­te­rat för.

I slu­tet av feb­ru­a­ri var sys­sel­sätt­nings­gra­den 77 pro­cent i Van­da.

– Nu har allt ra­sat. 70 pro­cent av in­täk­ter­na ut­görs av kom­mu­na­la skat­ter och de in­täk­ter­na har sjun­kit lik­som in­täk­ter­na från för­sälj­ning av tom­ter, sä­ger Vil­ja­nen.

Di­gi­talt jät­te­språng

Ef­ter att un­dan­tags­till­stån­det in­för­des 16 mars öka­de an­vänd­ning­en av di­gi­ta­la hjälp­me­del med 700 pro­cent bland de an­ställ­da på Van­da stad. Vil­ja­nen be­skri­ver det som ett jät­te­språng i det di­gi­ta­la, vil­ket hon ser som po­si­tivt, men sam­ti­digt finns ock­så en oro:

– Eko­no­min kom­mer på föt­ter igen, även om det tar en lång tid. Men jag har va­rit myc­ket oro­lig för in­vå­nar­nas väl­be­fin­nan­de. Det ver­kar som om barn och unga är ut­sat­ta. Ung­doms­ar­bets­lös­he­ten har ökat med 80 pro­cent. Jag tror ock­så att det finns ett dolt il­lamå­en­de i fa­mil­jer som vi in­te vet om. Sam­ti­digt har an­ta­let barn­skydds­an­mäl­ning­ar mins­kat dras­tiskt.

Enormt mi­nus

Vil­ja­nen hyl­lar si­na ad­ep­ter på Van­da stad för att de flex­i­belt for­mat om si­na sätt att job­ba och att man ock­så snabbt kon­cen­tre­ra­de sig på det vä­sent­li­ga.

– Vi har ock­så ökat ut­bu­det av oli­ka tjäns­ter. En co­ro­na­skåp­bil åk­te runt i sta­den för att in­for­me­ra på oli­ka språk om co­ro­na­pan­de­min, men det är ock­så en ser­vice som nått fram till äld­re per­so­ner. Det är bå­de in­tres­sant och gläd­jan­de hur den of­fent­li­ga för­valt­ning­en tog fle­ra steg fram­åt ock­så un­der en tids­pe­ri­od då ra­mar­na var rätt snä­va.

Rit­va Vil­ja­nen sä­ger att den eko­no­mis­ka smäl­len för co­ro­nakri­sen blir hård i Van­da.

– En­ligt pro­gno­sen mins­kar vå­ra skat­tein­täk­ter un­der de kom­man­de två åren med 160 mil­jo­ner eu­ro. Blir vi ut­an stats­stöd skul­le vi för­lo­ra in­täk­ter på to­talt 220 mil­jo­ner de när­mas­te två åren. Det kom­mer att ta 4 till 5 år för oss att kom­ma ut ur kri­sen. Vi har fått be­sked om sta­tens till­läggs­bud­get och den blir 50 mil­jo­ner eu­ro för oss. Men trots det gör vi ett mi­nus i år på 50–60 mil­jo­ner eu­ro och det är en enorm sum­ma.

Det här be­ty­der att Van­da stad mås­te spa­ra, men var ska man hit­ta spar­ob­jekt? Vil­ja­nen är in­te sä­ker på att en höj­ning av den kom­mu­na­la in­komst­skat­te­sat­sen är det rät­ta re­cep­tet.

– Det är in­te rätt tid­punkt för skat­te­höj­ning­ar. Det gäl­ler att få liv i den fin­länds­ka eko­no­min. Hur snabbt vi får eko­no­min att rul­la har ock­så en be­ty­del­se. Nu tror vi att kri­sens topp blir vid års­skif­tet. Vi har räk­nat med att det tar minst he­la näs­ta full­mäk­ti­ge­pe­ri­od in­nan vi åter­häm­tat oss till ful­lo från den eko­no­mis­ka smäl­len.

Är ni tvung­na att skä­ra ner på den kom­mu­na­la ser­vicen? – Det kan jag in­te sä­ga ut­om att so­ci­al- och häl­so­vår­den mås­te ef­fek­ti­ve­ras. Jag vill än­då un­der­stry­ka att Van­da in­te läng­re är Fin­lands mest skuld­sat­ta stad och det är ett lä­ge som vi in­te vill åter­vän­da till. Vi mås­te hit­ta nya sätt att job­ba ef­fek­ti­va­re och ut­re­da om vi kan läg­ga ner funk­tio­ner. Vi tit­tar på stads­kon­cer­nens struk­tur och om vi kan säl­ja egen­dom som in­te har an­vänd­ning­en för. Sta­tens un­der­stöd är än­då av högs­ta vikt.

Byg­ger högt och lågt

När vi går in på frå­gor som gäl­ler Van­da så har sta­dens in­vå­na­re fått ta del av den nya ge­ne­ral­pla­nen. Ut­gångs­lä­get är att tre stads­cent­rum – Myr­bac­ka, Dic­k­urs­by och Avi­a­po­lis – blir mer tät­be­bygg­da.

– Sta­den väx­er in­åt ut­an att vi grun­dar nya om­rå­den. Vi mär­ker ock­så att in­vå­nar­na har gans­ka oli­ka pre­fe­ren­ser vad be­träf­far bo­en­de. Vi byg­ger bå­de högt och lågt. Dic­k­urs­by, Avi­a­po­lis och Myr­bac­ka ska byg­gas högt, men så ska vi kom­ma ihåg att Fin­lands störs­ta små­hus­om­rå­den lig­ger i Van­da, och så har vi Herr­gårds

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.