❞ Fin­län­dar­na har ald­rig rös­tat för att gå med i en för­bunds­stat.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - Lau­ra Huh­ta­saa­ri, Sannf, om EU,

Jag fö­re­språ­kar bland an­nat forsk­nings­sam­ar­be­te och ser väl­digt po­si­tivt på ny tek­no­lo­gi som byg­ger till ex­em­pel på vät­gas. Men det är den ide­o­lo­gis­ka kli­mat­po­li­ti­ken som är pro­ble­ma­tisk. Jag ser till ex­em­pel ing­en lo­gik i att kärn­kraft in­te kan få kli­mat­fi­nan­sie­ring.

Lau­ra Huh­ta­saa­ri

Stor­bri­tan­ni­en går mot brex­it ut­an av­tal. Sann­fin­län­dar­nas Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Lau­ra Huh­ta­saa­ri an­ser att de trö­ga för­hand­ling­ar­na bror främst på EU. Hon an­ser att det in­om EU finns en räds­la för att Stor­bri­tan­ni­en ska va­ra fram­gångs­rikt ut­an­för uni­o­nen, och kri­ti­se­rar EU för hämnd­men­ta­li­tet.

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker (Sannf, ID)

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Lau­ra Huh­ta­saa­ri (Sannf, ID) är in­te nöjd med EU:s pla­ne­ra­de åter­hämt­nings­pa­ket ef­ter co­ro­nakri­sen. Fin­land upp­skat­tas be­ta­la klart mer för fon­den än lan­det får.

– Vi har in­te råd att stöd­ja frans­ka och ita­li­ens­ka ban­ker, sä­ger hon.

Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen har fö­re­sla­git en stöd­fond på 750 mil­jar­der eu­ro, varav 500 mil­jar­der skul­le de­las ut i bi­drag. Nu på­går för­hand­ling­ar mel­lan med­lems­län­der­na och Fin­lands re­ge­ring vill stra­ma åt hel­he­ten på fle­ra punk­ter.

Huh­ta­saa­ri från op­po­si­tions­par­ti­et Sann­fin­län­dar­na ser åter­hämt­nings­fon­den som yt­ter­li­ga­re ett steg att cen­tre­ra makt och peng­ar till EU. Sam­ti­digt an­ser hon att bi­dra­gen mins­kar mo­ti­va­tio­nen att ta itu med de egent­li­ga pro­ble­men.

– EU bor­de in­te be­lö­na län­der som har misskött sin eko­no­mi. Län­der­na bor­de vid­ta åt­gär­der för att gö­ra eko­no­min tå­li­ga­re, men nu or­sa­kar var­je kris en ny eu­rokris.

Huh­ta­saa­ri ifrå­ga­sät­ter ock­så kom­mis­sio­nens för­slag till ut­del­nings­kri­te­ri­er.

– Pa­ke­tet kal­las för co­ro­na­stöd, men i själ­va ver­ket är det ett rädd­nings­pa­ket. Län­der som in­te drab­bats sär­skilt hårt av co­ro­nakri­sen är bland de störs­ta mot­ta­gar­na, me­dan Fin­lands eko­no­mis­ka åter­hämt­ning för­ut­spås bli uni­o­nens lång­sam­mas­te.

En­ligt Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens pro­gnos kom­mer Fin­lands till­växt att va­ra en­dast 2,8 pro­cent år 2021, vil­ket är den lägs­ta siff­ran i EU. Sam­ti­digt för­vän­tas den fins­ka eko­no­min kla­ra sig lind­ri­ga­re un­dan än EU:s me­del­tal då näs­tan al­la eko­no­mi­er krym­per un­der år 2020.

Emot be­skatt­nings­rätt

I förs­ta hand är det med­lems­län­der­na som på sikt be­ta­lar till­ba­ka lå­nen ge­nom EU-bud­ge­ten. Men kom­mis­sio­nen har ock­så fö­re­sla­git små­ska­li­ga skat­ter på EU-ni­vå.

– Det pas­sar EU bra, för då mås­te man in­te för­hand­la li­ka myc­ket med med­lems­län­der­na om peng­ar.

Skul­le du lå­ta till ex­em­pel Ita­li­en gå i kon­kurs? – Det finns in­te så sto­ra sum­mor som skul­le krä­vas för att räd­da eko­no­mi­er som Ita­li­en. En så­dan gå­va skul­le helt och hål­let från­ta dem mo­ti­va­tio­nen att sät­ta eko­no­min i skick.

En­ligt Huh­ta­saa­ri var he­la va­lu­tau­ni­o­nen ett dår­ak­tigt pro­jekt från bör­jan.

– Ge­nom histo­ri­en finns inga ex­em­pel på lång­va­ri­ga va­lu­tau­ni­o­ner som in­te har haft en för­bunds­stat i bak­grun­den.

I grun­den hand­lar åter­hämt­nings­pa­ke­tet om en bre­da­re frå­ga: om EU ska gå mot mer el­ler mind­re in­teg­ra­tion.

– All­ting i EU är in­te då­ligt. Men jag an­ser att uni­o­nen skul­le fun­ge­ra op­ti­malt som en­dast en han­dels­u­ni­on. Fin­län­dar­na har ald­rig rös­tat för att gå med i en för­bunds­stat.

Hård brex­it allt när­ma­re

Nu på­går för­hand­ling­ar­na mel­lan EU och Stor­bri­tan­ni­en om ett han­dels­av­tal och över­gångs­pe­ri­o­den tar slut vid års­skif­tet. En­ligt EU:s för­hand­la­re räc­ker ti­den tro­ligt­vis in­te till för att nå ett av­tal, men Stor­bri­tan­ni­en val­de att in­te för­länga över­gångs­pe­ri­o­den.

– Det är möj­ligt att han­deln kom­mer att ske en­ligt Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nens reg­ler ef­ter års­skif­tet, men det är ock­så helt fun­ge­ran­de.

Huh­ta­saa­ri läg­ger skul­den för trö­ga för­hand­ling­ar på EU.

– In­om EU finns en räds­la för att Stor­bri­tan­ni­en ska va­ra fram­gångs­rikt ut­an­för uni­o­nen.

In­om EU har man lyft fram en oro för att Stor­bri­tan­ni­en ska för­sö­ka nå en kon­kur­rens­för­del ge­nom att sän­ka till ex­em­pel ar­be­tar­skydds­vill­kor el­ler mil­jökrav. Stor­bri­tan­ni­en har i sin tur väg­rat gå med på att un­der­stäl­la sig EU-lag­stift­ning.

Är det till Fin­lands för­del att ge brit­ter­na till­gång till den in­re mark­na­den men med läg­re krav?

– Jag för­står in­te var­för EU in­te kan er­bju­da Stor­bri­tan­ni­en ett mot­sva­ran­de av­tal som EU gjor­de med Ja­pan el­ler Ka­na­da. Bå­da si­dor­na mås­te kun­na ge ef­ter på si­na krav, men EU:s tyd­li­ga hämnd­men­ta­li­tet kan jag in­te god­kän­na.

För kol­tul­lar

Huh­ta­saa­ri ser bå­de go­da och då­li­ga si­dor med kli­mat­po­li­ti­ken i EU. I ons­dags pub­li­ce­ra­de kom­mis­sio­nen till ex­em­pel en vä­testra­te­gi.

– Jag fö­re­språ­kar bland an­nat forsk­nings­sam­ar­be­te och ser väl­digt po­si­tivt på ny tek­no­lo­gi som byg­ger till ex­em­pel på vät­gas. Men det är den ide­o­lo­gis­ka kli­mat­po­li­ti­ken som är pro­ble­ma­tisk. Jag ser till ex­em­pel ing­en lo­gik i att kärn­kraft in­te kan få kli­mat­fi­nan­sie­ring.

En­ligt hen­ne mås­te man ock­så hål­la ett öga på vad gran­nar­na hål­ler på med.

– Till ex­em­pel Ki­na bryr sig in­te alls och där väx­er ut­släp­pen ex­plo­sions­ar­tat. Pro­ble­met är att in­du­strin flyt­tar bort från Eu­ro­pa, så man bor­de se mer prag­ma­tiskt på kli­mat­po­li­ti­ken.

Huh­ta­saa­ri ser po­si­tivt på bland an­nat kli­mat­krav på va­ror som im­por­te­ras till EU:s in­re mark­nad. Det har ock­så va­rit tal om kol­tul­lar.

– Men jag tviv­lar på att EU har mod nog att sät­ta sig upp mot Ki­na, sä­ger Lau­ra Huh­ta­saa­ri.

FO­TO: MI­KAEL SJöVALL/SPT

Sann­fin­län­dar­nas Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Lau­ra Huh­ta­saa­ri hop­pas att EU ska ha mod nog att in­fö­ra kol­tul­lar mot Ki­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.