Kri­tik mot ap­pen Tik­tok

Allt kor­ta­re vi­de­oklipp med mu­sik är tren­den på so­ci­a­la me­di­er. Fa­ce­book hop­par på tå­get och lan­se­rar en kortvi­de­o­funk­tion i platt­for­men Instagram.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SO­FIA GRüNWALD

In­di­en har bann­lyst och USA ser över ett för­bud. To­nen är hård mot den po­pu­lä­ra vi­de­o­ap­pen Tik­tok. An­kla­gel­ser­na hand­lar om att Tik­tok och mo­der­bo­la­get skul­le fun­ge­ra som ett spi­on­verk­tyg åt den ki­ne­sis­ka re­gi­men.

Sam­ti­digt lan­se­rar Fa­ce­book en egen kortvi­de­o­funk­tion på bild­platt­for­men Instagram.

Platt­for­men Tik­tok har fort bli­vit den mest ner­lad­da­de ap­pen från App Sto­re. På platt­for­men kan an­vän­da­re gö­ra kor­ta vi­de­or till mu­sik, nå­got som har bli­vit en trend på so­ci­a­la me­di­er. Kon­cep­tet kom­mer från platt­for­men mu­si­cal­ly, som Tik­toks äga­re By­te­dan­ce köp­te upp år 2018.

And­ra so­ci­a­la me­di­er-fö­re­tag har se­dan dess hop­pat på kortvi­de­otren­den och för­sökt ska­pa si­na eg­na ver­sio­ner.

Fa­ce­book lan­se­ra­de ap­pen Las­so år 2019 för att kon­kur­re­ra med Tik­tok, men den har in­te lyc­kats bli vi­ral. Nu har Fa­ce­book i stäl­let lan­se­rat en Tik­tok-lik­nan­de funk­tion i bild­del­nings­platt­for­men Instagram: Instagram Re­els.

– Un­der de se­nas­te åren har Instagram­an­vänd­ning­en mins­kat bland unga och ökat bland äld­re. Tik­tok är po­pu­lärt bland unga och med nya funk­tio­ner som Re­els för­sö­ker Instagram loc­ka till­ba­ka unga an­vän­da­re och väc­ka in­tres­se hos dem, sä­ger Har­to Pönkä, sak­kun­nig i so­ci­a­la me­di­er och ut­bild­nings­tek­no­lo­gi och pro­jekt­le­da­re på fö­re­ta­get In­nowi­se.

Re­els släpp­tes i Brasilien i no­vem­ber i fjol och i ju­ni i år även i Tyskland och Frank­ri­ke. I de tre län­der­na är Tik­tok in­te li­ka an­vänd som i de fles­ta öv­ri­ga län­der.

– Det är an­tag­li­gen Fa­ce­books stra­te­gi att eta­ble­ra och tes­ta en funk­tion först i ett land där det finns många an­vän­da­re och po­ten­ti­al för att funk­tio­nen kan bli po­pu­lär. Se­dan lan­se­ras den även i and­ra län­der. Så har de gjort ock­så ti­di­ga­re med and­ra funk­tio­ner, sä­ger Pönkä.

Att Re­els är så li­ka Tik­toks funk­tio­ner har kri­ti­se­rats, men det är in­te förs­ta gång­en so­ci­a­la me­di­er gör så. Instagrams hän­del­se­funk­tion är till ex­em­pel en ko­pia av Snapchats hän­del­ser. Även på Fa­ce­book finns en hän­del­se­funk­tion.

– Det är van­ligt att so­ci­a­la me­di­er ko­pi­e­rar varand­ra och har lik­nan­de funk­tio­ner. Nu har det in­te kom­mit nå­got helt nytt på länge, sä­ger Pönkä.

Kor­ta vi­de­or po­pu­lä­ra

Allt kor­ta­re vi­de­or har va­rit tren­den på so­ci­a­la me­di­er se­dan Snapchat

bör­ja­de med hän­del­se­funk­tio­nen och ge­nom Tik­tok har den hål­lit i sig. En or­sak till att unga gil­lar kor­ta vi­de­or är att de vill ska­pa unikt och au­ten­tiskt in­ne­håll, och kor­ta vi­de­oklipp krä­ver på­hit­tig­het för att skil­ja sig från and­ra, en­ligt Pönkä.

– Vad det näs­ta rik­tigt nya på so­ci­a­la me­di­er blir är en in­tres­sant frå­ga. Kanske nå­gon form av funk­tion där man kan ta 360 gra­ders bil­der el­ler där man kan gö­ra ani­ma­tio­ner, sä­ger Pönkä.

Trots Tik­toks po­pu­la­ri­tet bland unga tror han in­te att den kom­mer bli den mest an­vän­da platt­for­men även bland äld­re.

– I Fin­land är det barn i hög­sta­di­e­ål­dern som främst an­vän­der Tik­tok. Visst finns det en del vux­na som ock­så har bör­jat in­tres­se­ra sig för me­di­et, det finns det all­tid då det kom­mer en ny platt­form, men jag tror att Tik­tok har en lång väg att gå in­nan det blir li­ka an­vänt av vux­na som Instagram.

Där­e­mot tror Pönkä att Instagram Re­els funk­tio­nen kan slå ige­nom stort om den lan­se­ras i Fin­land ef­tersom Instagram re­dan är så eta­ble­rat här.

– Instagram har en väl­digt stark po­si­tion som mark­nads­fö­rings­platt­form ef­tersom där finns per­so­ner i al­la åld­rar. Där är det lätt att nå ut till he­la fol­ket. Om Re­els kom­mer hit blir det sä­kert välan­vänt bå­de av van­li­ga an­vän­da­re och av fö­re­tag. De som sat­sar på sin mark­nads­fö­ring på so­ci­a­la me­di­er an­vän­der sig gär­na av nya funk­tio­ner och for­mat för att stic­ka ut ur mäng­den.

Instagram har en väl­digt stark po­si­tion som mark­nads­fö­rings­platt­form ef­tersom där finns per­so­ner i al­la åld­rar. Där är det lätt att nå ut till he­la fol­ket. Har­to Pönkä sak­kun­nig i so­ci­a­la me­di­er

Fo­to: Ri­chaRd NoRd­gReN

Kor­ta vi­de­or är po­pu­lär på so­ci­a­la me­di­er på grund av tjäns­ten Tik­tok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.