Nya la­gen och par­la­mentsva­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●La­gen som ska skyd­da ri­kets sä­ker­het gäl­ler den själv­sty­ran­de re­gi­o­nen Hong­kong och an­togs av Ki­nas folk­kon­gress och träd­de i kraft den 30 ju­ni.

●●La­gen lis­tar fy­ra ka­te­go­ri­er av brott: se­pa­ra­tism (se­ces­sion), om­stört­ning (sub­ver­sion), ter­ro­rism och sam­ver­kan med an­nat land el­ler ex­ter­na ele­ment som all­var­ligt kan ho­ta ri­kets sä­ker­het.

●●La­gen har för­dömts av en lång rad län­der, av EU och av ex­per­ter som me­nar att den i prak­ti­ken av­skaf­far prin­ci­pen om ”ett land, två sy­stem” som en­ligt över­ens­kom­mel­sen då Stor­bri­tan­ni­en läm­na­de över Hong­kong Ki­na ska gäl­la till 2047.

En­ligt över­ens­kom­mel­sen ska Hong­kong ock­så stif­ta si­na eg­na la­gar.

●●Va­let till Le­gco, Hong­kongs lag­stif­tan­de för­sam­ling, hålls i bör­jan av sep­tem­ber. Re­pre­sen­tan­ter­na väljs dels i geo­gra­fis­ka val­kret­sar, men ock­så så kal­la­de funk­tio­nel­la val­kret­sar or­ga­ni­se­ra­de ut­i­från ex­em­pel­vis yr­kes­till­hö­rig­het. Sy­ste­met har kri­ti­se­rats för att va­ra rig­gat till de Pe­king­vän­li­gas för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.