Nu bär Trump mun­skydd

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, som hit­tills un­der pan­de­min har und­vi­kit att bä­ra mun­skydd, be­sök­te på lör­da­gen ett mi­li­tär­sjuk­hus ut­an­för Washing­ton iförd just ett så­dant.

Mask­bä­ran­det har bli­vit nå­got av en po­li­tisk frå­ga i ett po­la­ri­se­rat USA. Of­ta har kon­ser­va­ti­va Trum­pan­häng­a­re väg­rat skyd­den med mo­ti­ve­ring att det häm­mar de­ras fri­het, me­dan mer pro­gres­si­va ame­ri­ka­ner har rät­tat sig ef­ter hälso­myn­dig­he­ter­nas upp­ma­ning om att bä­ra skyd­det bland folk.

Un­der lör­dags­dyg­net be­kräf­ta­des över 66 500 nya co­rona­fall i USA, det högs­ta an­ta­let hit­tills un­der ett dygn. To­talt har över 3,2 mil­jo­ner män­ni­skor tes­tat po­si­tivt i lan­det och nä­ra 135 000 har av­li­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.