”Hur nöjd be­folk­ning­en är med sin kom­muns ser­vice över­sätts ut­an be­tänk­lig­he­ter till hur lyck­li­ga kom­mu­nin­vå­nar­na är!”

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

är eko­no­mie ma­gis­ter, tek­no­lo­gie dok­tor och fors­ka­re vid av­del­ning­en för geo­ve­ten­ska­per och geo­gra­fi, Helsing­fors uni­ver­si­tet.

TO­MAS HANELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.