Borgå­bon Oli­ver Lin­dell tap­pa­de på sista run­dan

Hufvudstadsbladet - - Sport - BILLE SIRéN-JO­NAS VON WENDT

Läg­re pris­peng­ar ut­lo­vas för vin­nar­na på Eu­ro­pa­tou­ren när co­ro­nakri­sen sla­git hårt mot spon­so­rer. Det öpp­nar för många ut­ma­na­re som för­sö­ker slå ige­nom – och Borgå­bon Oli­ver Lin­dell, 21 år, ha­de nå­got stort på gång i Ös­ter­ri­ke.

Oli­ver Lin­dell re­pre­sen­te­rar Vir­vik Golf i Borgå. När många stor­stjär­nor ute­blev från Eu­ro­pa­tou­rens del­täv­ling i At­zen­brugg strax ut­an­för Wi­en, öpp­na­de det för Oli­ver Lin­dell och and­ra som i van­li­ga fall spe­lar på eu­ro­pe­is­ka ut­manar­tou­ren. Han gick de två förs­ta run­dor­na på –3, –1 och var till­sam­mans med Roo­pe Kak­ko den en­da fin­län­da­ren som kva­la­de in på de två av­slu­tan­de om­gång­ar­na.

Den tred­je run­dan på lör­da­gen gick han på –2, ef­ter fem bir­di­es, en bo­gey och en olyck­lig dub­bel­bo­gey på hål 9.

In­för sista run­dan låg Oli­ver Lin­dell på de­lad tolf­te plats, fem slag ef­ter le­dan­de Marc War­ren och Ni­co­lai von Del­lings­hau­sen.

Den fjär­de run­dan bör­ja­de bra med bir­die på förs­ta och fem­te hå­let. Då ha­de Lin­dell till och med häng på en plats bland de åt­ta-tio främs­ta men en ef­ter en dub­bel­bo­gey på sjun­de hå­let vän­de det ner­åt för yng­ling­en som slu­ta­de på 25:e plats.

Två bir­di­en, två bo­geyn och än­nu en dub­bel­bo­gey på de av­slu­tan­de el­va hå­len gjor­de att Lin­dell slu­ta­de på fy­ra un­der par. Han spe­la­de sista run­dan två över par.

Roo­pe Kak­ko gick sista run­dan på ett un­der par, slu­ta­de på tre un­der to­talt och på 31:a plats.

Marc War­ren vann på tret­ton un­der par.

FO­TO: KAL­LE PARKKINEN/LEHTIKUVA

Oli­ver Lin­dell tap­pa­de li­te på sista run­dan i Ös­ter­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.