Be­stå­en­de men ef­ter co­ro­na­vi­ru­set oro­ar in­för NBA-återstart

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Be­stå­en­de hjärt- och lung­fel som ef­ter­följd av co­ro­na­vi­ru­set. Det är nå­got som oro­ar in­för återstar­ten av NBA.

– Tänk om en 24-åring som får vi­ru­set i Or­lan­do, se­dan får kro­nis­ka hjärt­pro­blem, sä­ger en ano­nym ge­ne­ral ma­na­ger till ESPN.

Den 30 ju­li ska NBA-slut­spe­let star­ta i en iso­le­rad bubb­la på Dis­ney World i Or­lan­do, Flo­ri­da.

La­gen är re­dan nu på plats i Or­lan­do, men oro­a­de rös­ter har höjts kring återstar­ten.

I en in­ter­vju med ESPN ut­tryc­ker ett NBA-lags ge­ne­ral ma­na­ger, som vill va­ra ano­nym, sin oro kring att spe­la­re som even­tu­ellt smit­tas av vi­ru­set ska få be­stå­en­de men av sjuk­do­men.

– Det finns ef­fek­ter som vi­ru­set kan ha på hjärt- och lung­ka­pa­ci­te­ten som än­nu är okän­da.

Al­la spe­la­re som smit­tas kom­mer att sät­tas i ka­ran­tän i 14 da­gar. Där­ef­ter kom­mer en lä­ka­re att be­stäm­ma när de är re­do för spel. I den pro­ces­sen in­går en ge­nom­gång av hjär­ta och lung­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.