De­sign­mu­se­et öp­pet i som­mar

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

De­sign­mu­se­et i Helsing­fors har öp­pet var­je dag un­der som­ma­ren. På mu­se­et kan man se den nya ut­ställ­ning­en ”Tra­vel as a Tool” som hand­lar om nordiska form­gi­vares och ar­ki­tek­ters re­sor. Ge­nom dag­böc­ker, kor­re­spon­dens och fo­to­gra­fi­er får man en dju­pa­re in­blick i re­sor­nas be­ty­del­se för de­sign­pro­ces­sen.

På ut­ställ­ning­en, som be­hand­lar ti­den från 1940-ta­let och fram­åt, kan man se verk av form­gi­va­re som Al­var Aal­to, Kustaa Sak­si och Saa­ra Ho­pea. Ut­ställ­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan De­sign­mu­se­et, det svens­ka konst­cent­ret Van­da­lo­rum och Tøn­ders konst­mu­se­um i Dan­mark och går att se fram till mars näs­ta år.

De­sign­mu­se­et är öp­pet var­je dag kloc­kan 11–18.

Fo­to: KUStaa SaK­Si

En de­talj ur Kustaa Sak­sis verk Ar­chi­pe­la­go som kan ses på de­sign­mu­se­ets ut­ställ­ning Tra­vel as a Tool i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.