Hufvudstadsbladet

Kro­gre­strik­tio­ner luck­ras upp

- to­bi­as.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi TO­BI­AS PET­TERS­SON Restaurants · Dining Out · Recreation · Rooney Mara · Sedan · Helsinki · Helsingfors · Germany · Sweden · Russia · United Kingdom · China

Re­stau­rang­er­nas ut­skänk­nings- och öp­pet­ti­der åter­går till det nor­ma­la, men en del co­ro­na­re­strik­tio­ner kvar­står. Bland an­nat ska var­je kund alltjämt ha en sitt­plats.

– Be­ty­dan­de be­gräns­ning­ar för­svin­ner, men bran­schens si­tu­a­tion är myc­ket svår. För fram­ti­den är det vik­tigt att de ut­länds­ka kun­der­na kom­mer till­ba­ka och att fär­re fin­län­da­re di­stans­job­bar, sä­ger Ti­mo Lap­pi, vd för Tu­rism- och re­stau­rang­för­bun­det.

Nu slo­pas ut­skänk­nings- och öp­pet­håll­nings­be­gräns­ning­ar­na på kro­gen. Men re­stau­rang­bran­schens dju­pa kris är långt ifrån över. – Av­gö­ran­de för fram­ti­den är att vi­ru­set hålls un­der kon­troll, fin­län­dar­na slu­tar di­stans­ar­be­ta och tu­ris­ter­na åter­vän­der, sä­ger Tu­rism- och re­stau­rang­för­bun­dets vd Ti­mo Lap­pi.

Många natt­klubb­s­in­ne­ha­va­re och an­ställ­da kun­de dra en suck av lätt­nad på mån­da­gen då någ­ra av de mest be­ty­dan­de co­ro­na­re­strik­tio­ner­na för krog­verk­sam­he­ten slo­pa­des.

Ut­skänk­ning­en får nu åter på­gå till kloc­kan fy­ra på mor­go­nen i en­lig­het med al­ko­hol­la­gen. Kro­gar­na får hål­la öp­pet som de vill och ta emot så många kun­der som det finns sitt­plat­ser för.

Lätt­na­der­na är ett vik­tigt steg, en­ligt Ti­mo Lap­pi, vd för Tu­rism- och re­stau­rang­för­bun­det Ma­ra.

– Det har sär­skilt stor be­ty­del­se för natt­klub­bar­na, som gör störs­ta de­len av sin vinst mel­lan mid­natt och kloc­kan fem på mor­go­nen un­der nät­ter­na mot lör­dag och sön­dag, sä­ger Lap­pi.

Se­dan den 1 ju­ni har re­stau­rang­er­na grad­vis kun­nat bör­ja ser­ve­ra mat och dryck inom­hus och på ute­ser­ve­ring­ar igen. Fram till mån­da­gen be­grän­sa­des öp­pet­ti­den till kloc­kan två på nat­ten, me­dan ut­skänk­nings­ti­den tog slut kloc­kan ett på nat­ten. Högst 75 pro­cent av kund­plat­ser­na fick fyl­las.

Hin­der finns kvar

Även om de här re­strik­tio­ner­na nu för­svin­ner kvar­står de vi­rus­re­la­te­ra­de hy­gi­en- och in­for­ma­tions­kra­ven och re­geln om att var­je kund ska ha en sitt­plats.

– Kra­vet på sitt­plat­ser be­grän­sar i prak­ti­ken många natt­klub­bars möjlighete­r att ta in det nor­ma­la an­ta­let kun­der. Det är en miljö där främ­man­de män­ni­skor är nä­ra varand­ra, och strä­van är för­stås att vi­ru­set in­te ska spri­das på nytt. Hit­tills ver­kar vi­ru­set in­te ha spri­dit sig på re­stau­rang­er, sä­ger Lap­pi.

Trots lätt­na­der­na är hel­hets­bil­den in­om bran­schen dys­ter, en­ligt Lap­pi. Ma­ras egen un­der­sök­ning vi­sa­de till ex­em­pel att över 50 pro­cent av lan­dets re­stau­rang­er och kafé­er för­lo­ra­de minst hälf­ten av sin om­sätt­ning i ju­ni. Sam­ti­digt var ung­e­fär 40 pro­cent av per­so­na­len alltjämt per­mit­te­rad, me­dan om­kring tio pro­cent av re­stau­rang­er­na och kafé­er­na be­dö­mer att kon­kurs ho­tar un­der det när­mas­te halv­å­ret.

– Det kan se ut som om li­vet åter­går till det nor­ma­la, men an­ta­let kun­der är alltjämt myc­ket lägre än nor­malt. Folk är för­sik­ti­ga och i syn­ner­het hu­vud­stads­re­gi­o­nen på­ver­kas av att vi i prak­ti­ken in­te har någ­ra ut­länds­ka tu­ris­ter alls. I van­li­ga fall är över hälf­ten av kun­der­na på ho­tel­len i Helsing­fors ut­län­ning­ar som fli­tigt går på re­stau­rang, sä­ger Lap­pi.

”Kla­rar in­te ny våg”

Fram­ti­den för kro­gar­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen be­ror en­ligt Lap­pi på någ­ra nyc­kel­fak­to­rer. Den mest cen­tra­la är att kvä­sa vi­ru­set.

– Det står klart att re­stau­rang­er­na och ho­tel­len in­te kla­rar av en ny stäng­ning. Det skul­le be­ty­da kon­kur­ser och ar­bets­lös­het, sä­ger Lap­pi.

För det and­ra bor­de fin­län­dar­na slu­ta di­stans­job­ba ef­ter som­ma­ren, me­nar han.

– Lunch­mark­na­den är vik­tig för he­la bran­schen. Ef­fek­ten av att fö­re­ta­gens an­ställ­da job­bar hem­ma är myc­ket ne­ga­tiv, i syn­ner­het för per­so­nal­re­stau­rang­er­na.

Den tred­je cen­tra­la ut­ma­ning­en hand­lar om att åter­stäl­la kun­der­nas för­tro­en­de och få de ut­länds­ka kun­der­na till­ba­ka.

– I hu­vud­stads­re­gi­o­nen kom­mer lä­get in­te att nor­ma­li­se­ras för­rän de ut­länds­ka kun­der­na åter­vän­der. I dag är det grönt ljus för ba­ra ett av de fem vik­ti­gas­te län­der­na ur fin­ländsk syn­vin­kel, allt­så Tyskland. De fy­ra öv­ri­ga, Sve­ri­ge, Ryss­land, Stor­bri­tan­ni­en och Ki­na är fort­fa­ran­de på den för­bjud­na lis­tan, sä­ger Lap­pi.

– Det är fullt för­stå­e­ligt ef­tersom ing­en vill se en and­ra vi­rus­våg. Men bran­schen kom­mer att va­ra i en svår si­tu­a­tion i fle­ra år fram­ö­ver, be­dö­mer han.

Ovan­li­ga lös­ning­ar

För den som rör sig i hu­vud­stads­re­gi­o­nen kan det än­då ver­ka som om ute­ser­ve­ring­ar­na i själ­va ver­ket bli­vit fler den här som­ma­ren, in­te minst på Se­nat­stor­get som för­vand­lats till Fin­lands störs­ta ute­ser­ve­ring.

HBL skrev ti­di­ga­re om att Helsing­fors stad strä­vat ef­ter att till­mö­tes­gå re­stau­rang­er­na med fler till­stånd för ute­ser­ve­ring­ar och and­ra kre­a­ti­va lös­ning­ar då in­om­hus­plat­ser­na va­rit be­grän­sa­de på grund av kra­vet på sä­ker­hets­av­stånd. På Tölö torg kan man nu till ex­em­pel dric­ka vin på par­ke­rings­plat­sen.

– Ge­nom myn­dig­hets­sam­ar­be­te har det gått snab­ba­re att få till­stånd för ute­ser­ve­ring­ar ock­så på så­da­na stäl­len där man nor­malt in­te nöd­vän­digt­vis skul­le ha ute­ser­ve­ring, till ex­em­pel på gå­ga­tor och torg, för att ska­pa mer ut­rym­me, sä­ger Mia De­gerlund, team­chef vid stads­mil­jö­sek­torn i Helsing­fors.

Må­let är en­ligt De­gerlund att hjäl­pa re­stau­rang­er­na och kafé­er­na i den svå­ra eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen.

– Det kan hän­da att co­ro­na­ti­den på det här sät­tet styr ute­ser­ve­rings­kul­tu­ren i en mer eu­ro­pe­isk rikt­ning. Vi kon­trol­le­rar än­då all­tid i förs­ta hand att lag­stift­ning­en och hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na följs.

I sta­den kan man ock­så säl­ja pro­duk­ter från cy­kel, vagn el­ler mo­ped ut­an se­pa­rat till­stånd. För att kun­na öpp­na en mo­bil livs­me­del­ski­osk, en så kal­lad Smi­dig ki­osk, be­hövs ett av­tal. För­sälj­ning­en ska äga rum på plat­ser och vid tid­punk­ter som av­ta­lats i för­väg.

 ??  ??
 ?? FOTO: AKU HäYRYNEN/LEHTIKUVA ?? Ut­skänk­nings­ti­der­na åter­går till det nor­ma­la, men en del co­ro­na­re­strik­tio­ner kvar­står på kro­gar­na.
■
FOTO: AKU HäYRYNEN/LEHTIKUVA Ut­skänk­nings­ti­der­na åter­går till det nor­ma­la, men en del co­ro­na­re­strik­tio­ner kvar­står på kro­gar­na. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland