Hufvudstadsbladet

Wick­ström stäl­ler upp för om­val

- SPT Business · Politics · Anna-Maja Henriksson

Hen­rik Wick­ström, Svens­ka folk­par­ti­ets (SFP) nu­va­ran­de vice ord­fö­ran­de, med­de­lar att han stäl­ler upp för om­val då en ny par­ti­sty­rel­se in­om kort ska ut­ses. Ord­fö­ran­de- och vice ord­fö­ran­de­va­let sker i sam­band med Svens­ka folk­par­ti­ets par­ti­dag i Van­da 26 sep­tem­ber.

”Jag är yt­terst mo­ti­ve­rad att fort­sät­ta job­bet som vice ord­fö­ran­de för SFP. Det här året har va­rit hän­del­se­rikt och an­norlun­da i och med co­ro­nakri­sen. Lä­get har för­stås ock­så på­ver­kat par­ti­ets ar­be­te på fäl­tet”, sä­ger Wick­ström i ett press­med­de­lan­de.

Par­ti­ets två öv­ri­ga vice ord­fö­ran­de, Sand­ra Ber­gqvist och Sil­ja Bor­gars­dót­tir San­de­lin, har än­nu in­te med­de­lat ifall de stäl­ler upp för om­val.

– Jag kom­mer in­om kort, tro­li­gen i slu­tet av den här vec­kan, att med­de­la om mi­na pla­ner, sä­ger Ber­gqvist till SPT.

Bor­gars­dót­tir San­de­lin sä­ger att hon vän­tar till ef­ter som­mar­le­dig­he­ten in­nan hon med­de­lar om si­na pla­ner. An­na-Ma­ja Hen­riks­son är vil­lig att fort­sät­ta le­da par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland