Hufvudstadsbladet

Al­fa La­val vill kö­pa Ne­les

Verk­stads­kon­cer­nen Al­fa La­val läg­ger ett bud värt 11,50 eu­ro per ak­tie el­ler mot­sva­ran­de 1,7 mil­jar­der eu­ro på ven­ti­la­tions­bo­la­get Ne­les, som ti­di­ga­re ingick i Metso­kon­cer­nen.

- WAL­TER LÜTTGE wal­ter.lutt­ge@ksf­me­dia.fi TT Alfa Laval · OMX · Helsingin Sanomat

Det fin­länds­ka bo­la­get Ne­les är spe­ci­a­li­se­rat in­om flö­des­kon­troll, i prak­ti­ken be­ty­der det att bo­la­get pro­du­ce­rar ven­ti­ler. Al­fa La­val är en verk­stads­kon­cern som är verk­sam in­om fjärr­vär­me samt pro­duk­tion av pum­par och ven­ti­ler.

Ne­les bör­ja­de sin re­sa som obe­ro­en­de bo­lag i och med sam­man­slag­ning­en av Metso Mi­ne­rals och Ou­to­tech i bör­jan av ju­ni. Al­fa La­vals vd, Tom Erix­on, sa­de på en press­kon­fe­rens på mån­dags­mor­go­nen att det var då Al­fa La­val bör­ja­de pla­ne­ra upp­köp­ser­bju­dan­det.

I fjol ha­de Al­fa La­val en om­sätt­ning på 47 mil­jar­der kro­nor, ung­e­fär 4,5 mil­jar­der eu­ro. Ne­les om­sätt­ning var 642 mil­jo­ner eu­ro.

Al­fa La­val har cir­ka 17 000 an­ställ­da, Ne­les har 2 900.

Ne­les ak­tieä­ga­re er­bjuds 11,50 eu­ro per var­je ut­om­stå­en­de ak­tie som in­te ägs av Ne­les el­ler Ne­les dot­ter­bo­lag. I fre­dags, som var den sista han­dels­da­gen fö­re of­fent­lig­gö­ran­det, ha­de Ne­les ak­ti­er ett vär­de på 8,70 eu­ro på Helsing­fors­bör­sen. Al­fa La­vals er­bju­dan­de var allt­så cir­ka 30 pro­cent hög­re än ak­ti­er­nas vär­de i fre­dags.

Ef­ter att er­bju­dan­det of­fent­lig­gjor­des steg vär­det på ak­ti­er­na. På mån­dags­mor­go­nen steg ak­ti­ens vär­de direkt till 11,60 eu­ro. Vid 17-ti­den på mån­dags­kväl­len ha­de ak­ti­en sti­git med 37 pro­cent, till 11,94 eu­ro.

Den­na stig­ning be­ror på att ak­tieä­ga­re för­vän­tar sig en täv­ling kring upp­kö­pan­det av Ne­les, en­ligt Helsingin Sa­no­mat.

En­ligt Erix­on kom­mer Al­fa La­val att fort­skri­da med pro­ces­sen ifall de er­hål­ler två tred­je­de­lar av Ne­les ut­om­stå­en­de ak­ti­er.

De av Ne­les sty­rel­se­med­lem­mar som har del­ta­git i be­sluts­fat­tan­det har en­häl­ligt be­slu­tat re­kom­men­de­ra Ne­les ak­tieä­ga­re att ac­cep­te­ra er­bju­dan­det.

Det svens­ka in­ve­ste­rings­bo­la­get Ce­vi­an Ca­pi­tal har för sin del tac­kat ja. Bo­la­get in­ne­har cir­ka 11 pro­cent av Ne­les ut­om­stå­en­de ak­ti­er. Det fin­länds­ka bo­la­get Val­met är Ne­les störs­ta äga­re, i ju­ni köp­te bo­la­get 15 pro­cent av Ne­les ak­ti­er.

En­ligt Erix­on har Al­fa La­val in­te kon­tak­tat Val­met och tilläg­ger att or­sa­ken till det­ta är att kon­takt­möj­lig­he­ter­na är be­grän­sa­de på grund av reg­ler­na kring in­si­der-tra­ding.

– Jag har inga pla­ner på att kon­tak­ta Val­met i dag, sa­de Erix­on på press­kon­fe­ren­sen i går.

 ?? FOTO: JEN­NY LEYMAN/PRESSBILD ?? Al­fa La­vals vd, Tom Erix­on, med­de­la­de om bo­la­gets pla­ner i en press­kon­fe­rens
■ måndag mor­gon.
FOTO: JEN­NY LEYMAN/PRESSBILD Al­fa La­vals vd, Tom Erix­on, med­de­la­de om bo­la­gets pla­ner i en press­kon­fe­rens ■ måndag mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland