Hufvudstadsbladet

Grö­na po­li­ti­ker vill att sta­ten stö­der köp av el­cy­kel

Ju­ha Si­pi­läs re­ge­ring för­sök­te in­fö­ra ett an­skaff­nings­bi­drag för elas­si­ste­ra­de cyklar, men bac­ka­de ef­ter att för­sla­get stöt­te på brett mot­stånd. Nu för­sö­ker riks­dags­le­da­mö­ter­na Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to och Ti­i­na Elo vär­ma upp frå­gan på nytt.

- Bicycles · Outdoor Hobbies · Hobbies · Fredrik Lindström · Ministry of Transport and Communications

De grö­nas riks­dags­le­da­mö­ter Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to och Ti­i­na Elo vill att sta­ten bör­jar be­ta­la ut an­skaff­nings­bi­drag för elas­si­ste­ra­de cyklar.

Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to och Elo läm­na­de in ett skrift­ligt spörs­mål om in­fö­ran­det av ett an­skaff­nings­bi­drag för el­cyklar i ju­ni.

En­ligt riks­dags­le­da­mö­ter­na kan el­cyklar er­sät­ta bi­lar på kor­ta re­sor, vil­ket skul­le ha en po­si­tiv in­ver­kan på mil­jön och en häl­so­främ­jan­de ef­fekt på be­folk­ning­en. Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to och Elo på­pe­kar att för­sälj­ning­en av cyklar har ökat un­der co­ro­nae­pi­de­min.

I och med sitt skrift­li­ga spörs­mål för­sö­ker de grö­na riks­dags­le­da­mö­ter­na vär­ma upp frå­gan om ett an­skaff­nings­bi­drag på nytt. Ju­ha Si­pi­läs (C) re­ge­ring be­red­de ett lag­för­slag om att in­fö­ra ett an­skaff­nings­bi­drag på 400 eu­ro till pri­vat­per­so­ner som kö­per en elas­si­ste­rad cy­kel, men bac­ka­de i ären­det ef­ter att för­sla­get stöt­te på mot­stånd när det var på re­miss vå­ren 2018.

Sa­bi­na Lind­ström, då­va­ran­de di­rek­tör vid Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et, sam­man­fat­ta­de re­sul­ta­tet av re­miss­run­dan med att sä­ga att man in­te hit­ta­de nå­gon fun­ge­ran­de lös­ning för att stöd­ja an­skaff­ning­en av el­cyklar.

– Det var själ­va idén om den här ty­pen av un­der­stöd som stöt­te på mot­stånd. Man an­såg in­te att det är ett vet­tigt sätt att öka an­ta­let el­cyklar el­ler främ­ja cyklan­det, sa­de Lind­ström i april 2018.

 ?? SPt
Foto: Chris­ta Lund­ström/ ?? Två grö­na riks­dags­le­da­mö­ter vill åter­upp­ta dis­kus­sio­nen om att in­fö­ra ett
■ stat­ligt an­skaff­nings­bi­drag för elas­si­ste­ra­de cyklar.
SPt Foto: Chris­ta Lund­ström/ Två grö­na riks­dags­le­da­mö­ter vill åter­upp­ta dis­kus­sio­nen om att in­fö­ra ett ■ stat­ligt an­skaff­nings­bi­drag för elas­si­ste­ra­de cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland