Hufvudstadsbladet

Du­da om­vald – men ut­ma­na­ren kal­las seg­ra­re

Andrzej Du­da vann pre­si­dent­va­let i Po­len. Men ex­per­ter är än­då im­po­ne­ra­de av att op­po­si­tions­kan­di­da­ten Ra­fal Tr­zaskowski sånär råd­de på den sit­tan­de pre­si­den­ten. – Det är en rö­rel­se som är gans­ka mas­siv, sä­ger för­fat­ta­ren Pe­ter Johns­son om Tr­zaskowskis st

- TROY ENEKVIST/TT ny­he­ter@hbl.fi Elections · Politics · Kielce · Andrzej Duda · Law and Justice · Poland · Civic Platform · European Union · Ana Johnsson · Warsaw

– Se­ger­mar­gi­na­len är väl­digt li­ten, sä­ger Ka­zi­mi­erz Kik, stats­ve­ta­re vid ett uni­ver­si­tet i Ki­el­ce.

– Pre­si­dent Andrzej Du­da vann va­let, men den sto­ra fram­gång­en är Ra­fal Tr­zaskowskis, tilläg­ger Kik en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

Bå­da ex­per­ter­na fram­hål­ler det an­märk­nings­vär­da i att op­po­si­tions­kan­di­da­ten kom så nä­ra se­ger. Un­der val­rö­rel­sen an­vän­des bland an­nat lan­dets par­ti­kon­trol­le­ra­de radio och tv för att, som Pe­ter Johns­son be­skri­ver det, ”näs­tan fö­ra en hets­kam­panj” mot Tr­zaskowski.

– Tr­zaskowski ha­de in­te ba­ra sin mot­kan­di­dat mot sig, ut­an även en stor del av stats­ap­pa­ra­ten. Trots det­ta lyc­kas han mo­bi­li­se­ra näs­tan 10 mil­jo­ner väl­ja­re. Det är en rö­rel­se som är gans­ka mas­siv om man kan mo­bi­li­se­ra den ifall det kom­mer för­slag om ex­em­pel­vis skärp­ning av ab­ort­lag­stift­ning­en, sä­ger Pe­ter Johns­son, för­fat­ta­re och Po­len­ex­pert.

Det myc­ket jäm­na re­sul­ta­tet be­fa­ras le­da till yt­ter­li­ga­re mot­sätt­ning­ar i lan­det.

– Po­li­ti­ker från op­po­si­tio­nen pra­tar re­dan om att det är en skan­dal, sä­ger Johns­son.

Re­dan in­nan va­let ta­la­des det om ut­lands­rös­ter­nas be­ty­del­se och nu pe­kar myc­ket mot att små sa­ker gjor­de stor skill­nad i va­let där Andrzej Du­da, som står nä­ra det na­tio­nal­kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PIS), en­ligt de siff­ror som re­do­vi­sats of­fi­ci­ellt fick 51,2 pro­cent av rös­ter­na. Kri­tik från op­po­si­tio­nen har re­dan rik­tas mot hur ut­lands­röst­ning­en gått till – där en stor del av de hund­ra­tu­sen­tals ut­lands­rös­tar­na in­te ska haft möj­lig­het att rös­ta.

– För­mod­li­gen har kanske 100 000 av de som skul­le rös­ta ut­om­lands in­te fått si­na röst­kort i tid, så skill­na­den skul­le kun­na va­ra än­nu mind­re, sä­ger Pe­ter Johns­son, och me­nar att det kan le­da till pro­tes­ter.

Men han po­äng­te­rar att det in­te kom­mer att kun­na kull­kas­ta val­re­sul­ta­tet.

❞ För­mod­li­gen har kanske 100 000 av de som skul­le rös­ta ut­om­lands in­te fått si­na röst­kort i tid, så skill­na­den skul­le kun­na va­ra än­nu mind­re. Pe­ter Johns­son Po­len­ex­pert

Splitt­rat land

Val­re­sul­ta­tet vi­sar på splitt­ring­en i Po­len och mot­sätt­ning­ar­na mel­lan stad och lands­bygd. Op­po­si­tions­kan­di­da­ten Ra­fal Tr­zaskowski, från mit­ten­par­ti­et Med­bor­gar­platt­for­men (PO), vann klart i stä­der­na me­dan Andrzej Du­da gick som star­kast på lands­byg­den. Ra­fal Tr­zaskowski fick bland an­nat över 70 pro­cent av rös­ter­na i Poz­nan och ett stöd på över 60 pro­cent i Wars­za­wa.

– Mot­sätt­ning­ar­na mel­lan stad och land har näs­tan skärpts i och med va­lut­gång­en. Och där finns mil­jo­ner män­ni­skor att mo­bi­li­se­ra för pro­testak­tio­ner om nu Lag och rätt­vi­sa går vi­da­re med att at­tac­ke­ra me­di­er och det kom­mu­na­la själv­sty­ret, sä­ger Pe­ter Johns­son.

PIS ar­be­tar för en cent­ra­li­se­ring av mak­ten i lan­det, vil­ket mins­kar det kom­mu­na­la själv­sty­ret. Det kan ge upp­hov till nya kon­flik­ter, spe­ci­ellt i de li­be­ra­la stor­stä­der­na, me­nar Johns­son.

Fros­ti­ga EU-re­la­tio­ner

Med Andrzej Du­da som fort­satt pre­si­dent pe­kar myc­ket på att Po­lens po­li­tis­ka ut­veck­ling kom­mer att fort­sät­ta i en ti­di­ga­re ut­sta­kad rikt­ning med bland an­nat fort­satt an­sträng­da re­la­tio­ner med EU.

– Po­len i dag är inget full­vär­digt de­mo­kra­tiskt land, rätts­sy­ste­met är i sto­ra de­lar satt ur spel och pub­lic ser­vice finns in­te. Och det här kom­mer na­tur­ligt­vis fort­sät­ta, sä­ger Johns­son.

 ?? FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI ?? ■
Den sit­tan­de pre­si­den­ten Andrzej Du­da vann Po­lens pre­si­dent­val myc­ket knappt.
FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI ■ Den sit­tan­de pre­si­den­ten Andrzej Du­da vann Po­lens pre­si­dent­val myc­ket knappt.
 ?? FOTO: PETR DA­VID JO­SEK/AP ?? Ra­fal Tr­zaskowski gör se­ger­teck­net på sin val­va­ka. Han för­lo­ra­de va­let, men be­skrivs än­då som en slags seg­ra­re.
FOTO: PETR DA­VID JO­SEK/AP Ra­fal Tr­zaskowski gör se­ger­teck­net på sin val­va­ka. Han för­lo­ra­de va­let, men be­skrivs än­då som en slags seg­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland