Hufvudstadsbladet

Nor­diskt sam­ar­be­te 1952

- Käl­la: nor­den.org

in­för­des pass­fri­het för re­sor mel­lan de nor­dis­ka län­der­na och 1958 eta­ble­ra­des en mer om­fat­tan­de nor­disk passu­ni­on – en fö­re­gång­a­re till da­gens eu­ro­pe­is­ka Scheng­ensam­ar­be­te.

●●Det of­fi­ci­el­la sam­ar­be­tet sker i Nor­dis­ka mi­nister­rå­det, där re­ge­ring­ar­na sam­ar­be­tar, och i Nor­dis­ka rå­det, som är par­la­men­ta­ri­ker­nas sam­ar­bets­fo­rum.

●●Co­ro­na­pan­de­min är in­te förs­ta gång­en som län­der­na gjort oli­ka po­li­tis­ka väg­val. Till ex­em­pel är Nor­ge och Dan­mark med­lem­mar i Nato, me­dan and­ra län­der står ut­an­för. Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land är med i EU, me­dan Nor­ge sä­ger klart nej till med­lem­skap.

●●I au­gusti 2019 pre­sen­te­ra­de de nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­na en ge­men­sam vi­sion för det nor­dis­ka sam­ar­be­tet – att Nor­den ska va­ra värl­dens mest håll­ba­ra och in­te­gre­ra­de re­gi­on år 2030.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland