Hufvudstadsbladet

Go­da da­ta­för­bin­del­ser be­hövs ock­så på lands­byg­den

- Finland · Nordic countries

IT-TEK­NIK Vå­ren och som­ma­ren 2020 har på många sätt va­rit an­norlun­da. I mars tog co­ro­nae­pi­de­min över i vårt land, vil­ket led­de till många för­änd­ring­ar och be­gräns­ning­ar i vår var­dag. Så här någ­ra må­na­der ef­ter kri­sens ut­brott kan man kon­sta­te­ra att Fin­land hit­tills lyc­kats bra med att han­te­ra vi­ru­sets sprid­ning.

Co­ro­nakri­sen led­de till att många över­gick till di­stans­jobb. In­om al­la bran­scher var det här än­då in­te möj­ligt, och många har ock­så va­rit tvung­na att job­ba ute på fäl­tet un­der he­la kri­sen. Di­stans­ar­be­tet har ock­så no­te­rats i HBL fler­tal gång­er un­der den­na vår, bland an­nat den 5 ju­ni.

Det är ett fak­tum att fin­län­dar­na i ett glo­balt per­spek­tiv di­stans­ar­be­tat väl­digt myc­ket un­der vå­ren. Vårt sam­häl­le har gjort ett enormt di­gi­talt språng un­der vå­ren. Di­stans­ar­be­te ver­kar upp­le­vas be­kvämt för väl­digt många.

Per­son­li­gen tror jag att di­stans­ar­be­te blir allt van­li­ga­re. Då många ar­bets­gi­va­re un­der vå­ren om­or­ga­ni­se­rat ar­be­tet in­ne­bär det att di­stans­ar­be­te ock­så i fort­sätt­ning­en kom­mer att ut­fö­ras i allt stör­re grad. I vis­sa fall har man sett po­si­ti­va ef­fek­ter bland an­nat när det gäl­ler ar­bets­platsväl­må­en­de och ef­fek­ti­vi­tet. Fak­tum är än­då att di­stans­ar­be­te in­te pas­sar al­la. I vis­sa bran­scher är di­stans­ar­be­te dess­utom in­te ens möj­ligt.

Un­der vå­ren flyd­de många ock­så till si­na som­mar­stäl­len. Det här har ock­så synts i In­gå och i öv­ri­ga de­lar av Väst­ny­land. Ty­värr är da­ta­för­bin­del­ser­na in­te all­tid de bäs­ta på lands­byg­den och i skär­går­den. Då di­stans­ar­be­te blir allt van­li­ga­re märks ock­så bris­ter­na i mo­bil­nä­tet tyd­li­ga­re. Ut­bygg­nad av fi­ber­nät är en vik­tig del av lös­ning­en då man vill ha sta­bi­la da­ta­för­bin­del­ser på fle­ra stäl­len.

Av de nor­dis­ka län­der­na i dag lig­ger Fin­land längst ef­ter när det gäl­ler fi­ber­nät till hem­men. Det här vi­sar tyd­ligt på be­ho­vet att se över sta­tens di­gi­ta­li­se­rings­po­li­tik.

Ifall di­stans­ar­be­te ska möj­lig­gö­ras i he­la lan­det mås­te det fin­nas fun­ge­ran­de för­bin­del­ser. Det här krä­ver mo­röt­ter för mark­nads­ak­tö­rer­na att ut­veck­la nä­ten i he­la lan­det. På lands­byg­den finns det of­ta säm­re för­ut­sätt­ning­ar att age­ra mark­nads­mäs­sigt. Det här krä­ver en hel­hets­lös­ning där sta­ten, kom­mu­ner­na och de oli­ka ak­tö­rer­na in­om nät­bran­schen ar­be­tar till­sam­mans.

HEN­RIK WICK­STRöM

vice ord­fö­ran­de, SFP, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, In­gå kom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland