Hufvudstadsbladet

Fär­re mot­sätt­ning­ar ger bätt­re re­sul­tat

- FRED­RIK GUSEFF par­ti­sek­re­te­ra­re, Svens­ka folk­par­ti­et i Fin­land Elections · Politics · Hanko · Helsinki · Helsingfors

SFP I sitt svar på min in­sän­da­re (Hbl 9.7) för Tommy Wes­terlund fram på­stå­en­den jag gär­na vill sva­ra på. Be­träf­fan­de par­ti­ord­fö­ran­de Hen­riks­sons po­li­tis­ka pri­o­ri­te­ring­ar upp­re­par Wes­terlund mant­rat att Hen­riks­son in­för riks­dags­va­let en­dast skul­le ha fört fram frå­gan om Va­sa cen­tral­sjuk­hus. Det är sant att frå­gan ak­tu­a­li­se­ra­des i fle­ra de­bat­ter. Det hand­la­de ju om en så­väl prin­ci­piellt som prak­tiskt sett stor frå­ga. Men att på­stå att hon ba­ra skul­le ha fört fram den frå­gan sak­nar be­lägg. Ef­tersom så på­ståtts vil­le vi ve­ta om väl­jar­na tyck­te så, var­för vi ställ­de frå­gan i fo­kus­grup­per i vint­ras. Sva­ret var en­ty­digt – man an­såg in­te att frå­gan ha­de lyfts upp för myc­ket.

Be­träf­fan­de Kar­le­by-Ja­kob­stads flyg­plats så är det in­te märk­ligt att en riks­dags­le­da­mot oro­ar sig för vik­ti­ga kom­mu­ni­ka­tio­ner som är av stor be­ty­del­se för nä­rings­li­vet i den re­gi­on man re­pre­sen­te­rar. Väl­jar­na för­vän­tar sig den här ty­pens in­tres­se­be­vak­ning och det är nå­got vi skö­ter bra på al­la plan in­om SFP. På sam­ma sätt har vi länge ar­be­tat för och åstad­kom­mit re­sul­tat ex­em­pel­vis för elekt­ri­fi­e­ring­en av Han­gö-Hy­vinge­ba­nan.

Att Hen­riks­sons fo­kus över­lag ba­ra skul­le va­ra på Ös­ter­bot­ten sak­nar grund: en snabb gen­om­räk­ning av de press­med­de­lan­den vi sänt ut un­der det här året vi­sar att av 23 press­med­de­lan­den med Hen­riks­sons ställ­nings­ta­gan­den har tre be­rört spe­ci­fikt Ös­ter­bot­ten. Wes­terlunds på­stå­en­de om att Hen­riks­son valt att lyf­ta en­dast ös­ter­bott­nis­ka frå­gor i press­med­de­lan­det från tilläggs­bud­ge­ten tor­de hand­la om att hon ha­de två press­med­de­lan­den den da­gen (2.6): ett med över­gri­pan­de kom­men­ta­rer på tilläggs­bud­ge­ten och de sto­ra rikt­lin­jer­na och ett som lyf­te upp de lo­ka­la sats­ning­ar­na i hen­nes val­krets. Synd om HBL mis­sa­de press­med­de­lan­det som var av stör­re na­tio­nell be­ty­del­se.

Be­träf­fan­de SFP:s trend så kan man för­stås gö­ra det en­kelt för sig och stir­ra sig blind på na­tio­nel­la rös­tan­de­lar. An­ta­let riks­dags­man­dat är än­då

❞ Vår mål­sätt­ning är att vin­na tilläggs­man­dat i Ny­land och Helsing­fors i va­let 2023 och vi har go­da för­ut­sätt­ning­ar till det. Men det kom­mer att krä­va myc­ket ar­be­te. Det som det dä­re­mot in­te krävs är konst­gjor­da mot­sätt­ning­ar mel­lan re­gi­o­ner­na.

mer be­ty­del­se­fullt. Man­da­ten av­gör plat­ser­na i riks­da­gens ut­skott och bäd­dar för att man blir en at­trak­tiv re­ge­rings­part­ner, samt stär­ker möj­lig­he­ter­na att få sär­skilt in­tres­san­ta mi­nister­pos­ter. Vår mål­sätt­ning är att kun­na på­ver­ka så myc­ket som möj­ligt för att gö­ra sam­häl­let bätt­re. För att stär­ka oss i den kam­pen skul­le tilläggs­man­dat va­ra myc­ket väl­kom­na! Det fak­tum att vi var när­ma­re det ti­on­de SFP-man­da­tet i va­let 2019 än vi va­rit se­dan vi för­lo­ra­de man­da­tet år 2003, gjor­de fak­tiskt va­let 2019 en­ligt min be­döm­ning till ett re­la­tivt bra val.

Vår mål­sätt­ning är att vin­na tilläggs­man­dat i Ny­land och Helsing­fors i va­let 2023 och vi har go­da för­ut­sätt­ning­ar till det. Men det kom­mer att krä­va myc­ket ar­be­te. Det som det dä­re­mot in­te krävs är konst­gjor­da mot­sätt­ning­ar mel­lan re­gi­o­ner­na.

Det är i he­la Svensk­fin­lands in­tres­se att det går bra för al­la vå­ra re­gi­o­ner. Det att man skö­ter in­tres­se­be­vak­ning­en av Ös­ter­bot­ten och Åbo­land går in­te ut över Helsing­fors och Ny­land och vice ver­sa. Till­sam­mans ska vi dra åt sam­ma håll, då är vi star­kast!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland