Hufvudstadsbladet

TPS vär­var svensk back­bjäs­se

- HBL Sports · Swedish Hockey League · Maja Ivarsson · Henrik Larsson · Sebastian Larsson

Li­ga­la­get TPS har skri­vit kon­trakt med den 25-åri­ga för­sva­ra­ren Jo­han Ivars­son. Han an­län­der till Åbo när­mast från Fär­je­stad och har med sig en er­fa­ren­het på 174 mat­cher från SHL. TPS sök­te ef­ter en fy­sisk klip­pa för att för­sva­ra det eg­na må­let och det hit­ta­de man, kom­men­te­rar spe­lar­ko­or­di­na­tor To­mi Kal­lio i klub­bens press­med­de­lan­de.

”Ivars­son är en skick­lig skrid­sko­å­ka­re, stor­vux­en och kla­rar av fy­siskt spel. Vi tror att han kom­mer att ta näs­ta steg i kar­riä­ren i Åbo och spe­lar där­med en stor roll i vårt för­svar”, be­röm­mer Kal­lio ny­för­vär­vet.

TPS har nu en stark svensk re­pre­sen­ta­tion på back­fron­ten då klub­ben se­dan ti­di­ga­re har två spe­la­re, Oli­ver Bohm och Hen­rik Lars­son, i lagupp­ställ­ning­en.

”En fin ut­ma­ning och möj­lig­het vän­tar, bå­de för TPS och för mig per­son­li­gen. Jag vill ax­la ett stort an­svar i la­gets de­fen­siv och är väl­digt för­vän­tans­full in­för den nya sä­song­en”, sä­ger Ivars­son in­för flyt­ten till Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland