Hufvudstadsbladet

Fi­nan­ci­al fair play

- Sports · Soccer · UEFA · Europe

●●Det finns en lång rad li­cen­skri­te­ri­er som en fot­bolls­klubb mås­te upp­fyl­la för att få del­ta i Uefa-täv­ling­ar som Cham­pi­ons Le­a­gue och Eu­ro­pa Le­a­gue.

●●De eko­no­mis­ka kra­ven i reg­le­men­tet kal­las ”Fi­nan­ci­al fair play” (FFP). Syf­tet är att få klub­bar­nas eko­no­mi i ba­lans, vil­ket ock­så ska ge en rätt­vi­sa­re kon­kur­rens­si­tu­a­tion för mind­re klub­bar ut­an ka­pi­tal­star­ka äga­re i ryg­gen.

●●En­kelt ut­tryckt ska klub­bar­na in­te gö­ra av med mer peng­ar än de fak­tiskt tjä­nar.

●●En förs­ta ver­sion av FFP­re­gel­ver­ket träd­de i kraft 2011.

●●Bland de möj­li­ga sank­tio­ner­na finns ex­em­pel­vis bö­ter, po­ängav­drag och av­stäng­ning från in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland