Hufvudstadsbladet

Två över­ras­ka­re gläd­jer

- Sports · Mercedes GP · Valtteri Bottas · Lewis Hamilton · Hamilton · Leona Lewis · Toto Wolff · Toto · Bulls · Max Verstappen · Racing Point F1 Team · Lance Stroll · Sebastian Vettel · Charles Leclerc · Ferrari S.p.A. · Enzo Ferrari · Brazil · Austria · Mattia Binotto · Todd Hamilton · Tampa Red · Jos Verstappen · Lando Norris · Vincent Perez

Vin­ner in­te den ene så vin­ner den and­re – men all­tid en Mer­ce­des.

I sä­song­ens förs­ta lopp var det Valt­te­ri Bot­tas. I det and­ra Lewis Ha­mil­ton. Och det trots att stall­che­fen To­to Wolff för­kla­ra­de att den sex­fal­di­ge mäs­ta­ren in­te kör­de för fullt. Om det stäm­mer är ris­ken stor att Red Bulls Max Verstap­pen och res­ten av gäng­et re­dan nu får sik­ta in sig på att kö­ra om tred­je plat­sen. Den and­ra är nog re­ser­ve­rad för fin­län­da­ren Bot­tas, så vitt han in­te helt plöts­ligt bör­jar ut­ma­na sin stall­kam­rat på all­var. En öns­ke­dröm? Ja. Re­a­lis­tiskt? Kanske.

Un­der de två förs­ta trä­nings­pas­sen i hel­gen var Bot­tas snab­bast me­dan Ha­mil­ton ver­ka­de ha sla­git in på fel väg. La­gom till kva­let, som kör­des i ös­regn, stäm­de allt och brit­ten var otro­li­ga 1,2 se­kun­der snab­ba­re än Verstap­pen, som räk­nas till­hö­ra de bäs­ta fö­rar­na vid ha­la för­hål­lan­den. Bot­tas ha­de pro­blem med brom­sar­na och fick nöja sig med den tred­je ru­tan.

Un­der de se­nas­te åren har jag skri­vit det ena po­si­ti­va or­det ef­ter det and­ra om Mer­ce­des och de två fö­rar­na. Nu vet jag in­te läng­re hur jag skall hit­ta fler. Så låt mig rik­ta blic­ken mot de and­ra.

Un­der de två lop­pen har publi­ken fått se li­ka många över­rask­ning­ar. McLa­rens unga Lan­do Nor­ris har ut­veck­lats snabbt och jag är över­ty­gad om att han till­sam­mans med Verstap­pen och Leclerc bil­dar en stark trio som kom­mer att kö­ra om ti­teln. För­mod­li­gen sker det in­om en nä­ra fram­tid ef­tersom Ha­mil­ton har sagt att det kon­trakt som han snart kom­mer att skri­va un­der blir hans sista.

Den and­ra över­ras­ka­ren har va­rit Ra­cing Po­int. Den en­da nå­got sva­ga län­ken hos stal­let är Lan­ce Stroll men Ser­gio Pe­rez gjor­de en su­ve­rän upp­kör­ning från 17:e plats på grid­den till sexa. Kun­de ha bli­vit två plat­ser bätt­re men en när­kon­takt med Red Bulls Alex Al­bon ska­da­de fram­ving­en. Fan­sen val­de mex­i­ka­nen till lop­pets fö­ra­re.

Fer­ra­ri då?

På so­ci­a­la me­di­er be­skrev en sup­por­ter vad många tän­ker. De bäg­ge fö­rar­na är li­ka dum­ma som bi­lar­na är då­li­ga. Den in­le­dan­de hel­gen var det Se­basti­an Vet­tel som gjor­de ett miss­tag och den här gång­en var det Char­les Leclerc som fick ett hjärn­släpp. Mo­ne­gas­ken för­sök­te tränga sig för­bi sin stall­kam­rat på in­si­dan re­dan i den tred­je kur­van. Man vin­ner ald­rig ett lopp på förs­ta var­vet. Re­sul­ta­tet blev att bäg­ge fick bry­ta.

Kon­sen­sus ef­ter lop­pet var att in­ci­den­ten kom ef­ter ett fel från Leclercs si­da. Det mås­te ha känts be­fri­an­de för Vet­tel. Det fanns ock­så någ­ra kom­men­ta­to­rer som tyck­te att Leclerc var mo­dig som er­kän­de sitt fel. Mo­dig? Var­för? Han gjor­de ju bort sig, så mo­dig är in­te det rät­ta or­det, ut­an är­lig vo­re ett me­ra kor­rekt ord­val.

Fer­ra­ri var åte­ri­gen en be­svi­kel­se och man und­rar hur länge de an­nars så trog­na an­häng­ar­na kom­mer att stöt­ta ”Scu­de­ria”. Från att ha va­rit ett team som kör­de om seg­rar och tit­lar är man nu i mitt­fäl­tet med två fö­ra­re som dras som mag­ne­ter mot varand­ra. Det hän­de i Bra­si­li­en för­ra året och det small i Ös­ter­ri­ke igen.

Stall­che­fen Mat­tia Bi­not­to har för­kla­rat att hän­del­ser­na gör ont och att en svår helg slu­ta­de i det säms­ta möj­li­ga re­sul­ta­tet. Det kan man lätt sä­ga. Egent­li­gen skul­le Fer­ra­ri ha en press­kon­fe­rens med Bi­not­to och de två fö­rar­na ef­ter lop­pet men den blev in­ställd.

Och ing­en blev för­vå­nad.

”Han gjor­de ju bort sig, så mo­dig är in­te det rät­ta or­det, ut­an är­lig vo­re ett me­ra kor­rekt ord­val.”

FRED­RIK AF PETERSENS

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland