Hufvudstadsbladet

200 ko­ris­ter sjöng i Svensk­fin­lands störs­ta vir­tu­al­kör

- OTTO EK­MAN Facebook · Son Sen · Youtube · Jakob Eklund · Jonas Sjöstedt

I går, den 13 ju­li, pub­li­ce­ra­des vi­de­on där 200 fin­lands­svens­ka kör­sång­a­re möts vir­tu­ellt för att sjunga in som­ma­ren med Andrea Ekelunds ar­range­mang av Den bloms­ter­tid nu kom­mer.

Det är Fin­lands svens­ka sång­och mu­sik­för­bund FSSMF som står bakom till­ta­get. Verk­sam­hets­le­da­re Hen­rik Lill­han­nus sä­ger att det vir­tu­el­la kör­pro­jek­tet ord­na­des del­vis för att för­e­ning­ens för­ra vir­tu­el­la kör, som upp­för­de Döpt i Kyrö älv blev en så­dan suc­cé:

– Det var många som ef­ter­lys­te ett nytt pro­jekt till som­ma­ren. Många har haft ett långt up­pe­håll i si­na köröv­ning­ar och vil­le fort­sät­ta sjunga och sam­ti­digt lä­ra sig någon­ting nytt.

Sjöng fle­re stäm­mor

Trots att 200 per­so­ner del­tog i kö­ren så tog FSSMF emot sam­man­lagt näs­tan 250 in­band­ning­ar. Det­ta ef­tersom någ­ra av de del­ta­gan­de val­de att sjunga och skic­ka in fle­ra oli­ka stäm­mor.

– Vir­tu­al­kör­kon­cep­tet har va­rit ett in­no­va­tivt sub­sti­tut för van­lig kör­verk­sam­het. Jag tror ock­så att det har gett många kör­sång­a­re möj­lig­he­ten att ut­fors­ka sin egen sång­röst och mu­si­kin­lär­ning på egen hand som kon­trast till van­li­ga köröv­ning­ar där stäm­kam­ra­ter­na van­ligt­vis står bred­vid en, sä­ger Andrea Eklund.

ökad ge­men­skap på so­ci­a­la me­di­er

En av de som sett fördelar i det di­gi­ta­la for­ma­tet är Ni­na Sjöstedt som sjung­er i Borgåkö­ren Cawi­ar. Hon sä­ger att det lett till en ökad ge­men­skaps­käns­la:

– Det som är helt fan­tas­tiskt är ge­men­ska­pen på Fa­ce­book när folk de­lar med sig och be­rät­tar vad de gjort och att de skic­kat in si­na bi­drag. Man pra­tar och dis­ku­te­rar med så­da­na män­ni­skor som man an­nars ald­rig skul­le kom­ma i kon­takt med. Sen ses man på rik­tigt på sång­fes­ten!

Vi­de­on pub­li­ce­ra­des den 13.7 kl. 13.00 på FSSMF:s kon­ton på Fa­ce­book och Youtu­be.

 ?? FOTO: FSSMF ?? 200 per­so­ner del­tog i FSSMF:s vir­tu­el­la köröv­ning.
FOTO: FSSMF 200 per­so­ner del­tog i FSSMF:s vir­tu­el­la köröv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland