Hufvudstadsbladet

Konst­pro­gram för he­la fa­mil­jen

- Hbl

I Gju­tars konst­gal­le­ri i Van­da ar­ran­ge­ras det pro­gram för he­la fa­mil­jen. Van­das konst­närs­för­e­ning ord­nar works­hop­par där man bland an­nat kan må­la och till­ver­ka smyc­ken. Un­der eve­ne­mang­et, som är öp­pet för al­la, er­bjuds det ock­så någon­ting ät­bart och drick­bart i ut­byte mot en li­ten slant. Eve­ne­mang­et hålls lör­da­gen den 8 au­gusti kloc­kan 12–17.

Man tar hän­syn till co­ro­na­pan­de­min ge­nom att hål­la al­la works­hop­par ut­om­hus. Dess­utom hålls ett tryggt sä­ker­hets­av­stånd och verk­ty­gen des­in­fi­ce­ras med jäm­na mel­lan­rum. Det finns bå­de en­gångs­hands­kar och möj­lig­het att tvät­ta hän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland