Unga mö­ter of­ta re­klam för e-ci­ga­ret­ter på Instagram

Med hjälp av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens ana­ly­se­ra­de Aal­to-uni­ver­si­te­tets fors­ka­re mer än 500 000 in­lägg på Instagram.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LAURA KLINGBERG laura.klingberg@ksf­me­dia.fi

Ef­ter att e-ci­ga­ret­ter miss­tänk­tes ha or­sa­kat lung­pro­blem och fle­ra döds­fall in­för­de många län­der för­bud och sträng­a­re re­strik­tio­ner på för­sälj­ning­en i fjol. En­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL har an­vänd­ning­en av e-ci­ga­ret­ter va­rit för­hål­lan­de­vis li­tet i Fin­land men man föl­jer än­då nog­grant med si­tu­a­tio­nen.

Ef­tersom elektro­nis­ka ni­ko­tin­pro­duk­ter mark­nads­förts sär­skilt till yng­re ål­ders­grup­per un­der­sök­te fors­ka­re vid Aal­to-universite­tet hur e-ci­ga­ret­ter syns i unga an­vän­da­res Instagram-flö­den.

Med hjälp av bland an­nat neu­ron­nät­verk ana­ly­se­ra­de fors­kar­na mer än 500 000 in­lägg som pub­li­ce­rats un­der hash­tag­gen #va­ping mel­lan ju­ni och ok­to­ber 2019. Va­ping är det eng­els­ka ut­tryc­ket för att rö­ka e-ci­ga­rett.

Un­ge­fär en ti­on­del av forsk­nings­ma­te­ri­a­let be­stod av sel­fi­es el­ler and­ra män­ni­skor som rök­te e-ci­ga­ret­ter. En stor del av des­sa bil­der vi­sa­de e-ci­ga­ret­ter­na i ett po­si­tivt sam­man­hang och för­med­la­de bud­skap såsom fri­het och av­slapp­ning. På bil­der­na fanns ock­så många kän­di­sar.

Mer än 40 pro­cent av forsk­nings­ma­te­ri­a­let hand­la­de om e-ci­ga­ret­ter­nas smakäm­nen el­ler väts­kor­na som ska­par ci­ga­ret­ter­nas ånga. 60 pro­cent av in­läg­gen ha­de lagts upp av fö­re­tags­kon­ton på Instagram.

”Vi kän­de till att ma­te­ri­a­let hu­vud­sak­li­gen be­stod av re­klam. Vi var trots det in­tres­se­ra­de av hur­da­na in­läg­gen var och vem som de­lar med sig av dem”, sä­ger fors­kar­dok­tor Aq­das Ma­lik vid Aal­to-uni­ver­si­te­tets fa­kul­tet för da­ta­tek­nik i ett press­med­de­lan­de.

Ma­lik är spe­ci­a­li­se­rad i folk­hälso­de­bat­ter som förs i oli­ka so­ci­a­la me­di­er.

Ål­ders­grän­sen för Instagram är 13 år och i fjol upp­gav mer än 85 pro­cent av de till­frå­ga­de ton­å­ring­ar­na att tjäns­ten är den vik­ti­gas­te so­ci­a­la ka­na­len som de an­vän­der.

”Det in­ne­bär att min­derå­ri­ga stän­digt nås av pro­duk­ter som är av­sed­da för vux­na. Sti­li­ga e-ci­ga­ret­ter, loc­kan­de sma­ker och at­trak­ti­va för­pack­ning­ar ty­der på sam­ma sorts sys­te­ma­tisk mark­nads­fö­ring som to­baks­in­du­strin ut­nytt­jat ock­så för tra­di­tio­nel­la to­baks­pro­duk­ter”, sä­ger forsk­nings­as­si­stent Vi­li Ke­to­nen i press­med­de­lan­det.

Forsk­ning­en har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Me­di­cal In­for­ma­tics.

FO­TO: STE­VEN SENNE/TT-AP

Mer än 40 pro­cent av forsk­nings­ma­te­ri­a­let hand­la­de om e-ci­ga­ret­ter­nas ■ smakäm­nen el­ler väts­kor­na som ska­par ci­ga­ret­ter­nas ånga. 60 pro­cent av in­läg­gen ha­de lagts upp av fö­re­tags­kon­ton på Instagram. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.