Sänkt straff för Jo­han Bäck­man

Helsing­fors hov­rätt sän­ker do­cent Jo­han Bäck­mans straff i fal­let med nät­tid­ning­en MV-leh­ti. För grun­da­ren Il­ja Ja­nit­skins del står tings­rät­tens dom från 2018 kvar ef­tersom Ja­nit­skin dog i feb­ru­a­ri.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Do­cent Jo­han Bäck­man kan in­te fäl­las för ola­ga för­föl­jel­se och grov äre­kränk­ning an­ser Helsing­fors hov­rätt, vil­ket Helsing­fors tings­rätt ti­di­ga­re dömt ho­nom för. Dä­re­mot står hov­rät­ten fast vid att han gjort sig skyl­dig till an­stif­tan till grov äre­kränk­ning. Hans ti­di­ga­re vill­kor­li­ga fäng­el­se­straff lind­ras där­med från ett år till tre må­na­der.

Il­ja Ja­nit­skin, grun­da­ren till den kon­tro­ver­si­el­la nät­tid­ning­en MV­leh­ti, har ti­di­ga­re dömts i tings­rät­ten till 1 år och 10 må­na­ders ovill­kor­ligt fäng­el­se för sam­man­lagt 16 brott, där­ibland grov äre­kränk­ning, brott mot upp­hovs­rät­ten och hets mot folk­grupp. Ja­nit­skin av­led i can­cer i feb­ru­a­ri och hans döds­bo har med­de­lat att de in­te vill dri­va kla­gan vi­da­re. Där­med står tings­rät­tens dom kvar för hans del.

Fal­let MV-leh­ti har be­va­kats av många ny­hets­me­di­er i fle­ra år.

Nät­tid­ning­en MV-leh­ti grun­da­des 2014. Tings­rät­ten an­såg i sin dom 2018 att Ja­nit­skin som saj­tens grun­da­re bar an­svar för det in­ne­håll som pub­li­ce­ra­des på saj­ten, där­ibland den hat­kam­panj som be­drevs mot Yle-jour­na­lis­ten Jes­sik­ka Aro.

Aro skrev hös­ten 2014 en ar­ti­kel för Yle om en rysk troll­fa­brik i S:t Pe­ters­burg. Do­cent Bäck­man kopp­la­des in i fal­let i sam­band med att han då över­läm­na­de ma­te­ri­al om Aro till Ja­nit­skin, och det­ta led­de i sin tur till en hat­kam­panj kan­tad av för­föl­jel­se och äre­kränk­ning­ar rik­ta­de mot Aro.

Bäck­man döm­des i tings­rät­ten för ola­ga för­föl­jel­se ef­tersom tings­rät­ten an­såg att han upp­re­pa­de gång­er via so­ci­a­la me­di­er ha­de för­sökt kon­tak­ta Aro på ett hot­fullt sätt och för­sökt skräm­ma hen­ne till tyst­nad i sam­band med hen­nes ar­ti­kel.

Hov­rät­ten an­ser nu att hans age­ran­de in­te upp­fyl­ler kra­ven för för­föl­jel­se. Bäck­man kon­tak­ta­de Aro i jobb­re­la­te­ra­de ären­den och i ett äm­ne som in­tres­se­ra­de dem bå­da. En jour­na­lists ar­be­te är of­fent­ligt och jour­na­lis­ten del­tar i den of­fent­li­ga de­bat­ten kring äm­net. Där­till mås­te en jour­na­list kun­na ut­stå kri­tik rik­tat mot hens ar­be­te, an­ser hov­rät­ten.

Även skri­ve­ri­er på so­ci­a­la me­di­er kan upp­fyl­la kra­ven för ola­ga för­föl­jel­se. I det­ta fall har än­då Aro ock­så själv kon­tak­tat Bäck­man via so­ci­a­la me­di­er, och där­med kan det an­ses att det in­te till­räck­ligt tyd­ligt för­med­la­des till Bäck­man att hans kon­takt­för­sök or­sa­ka­de Aro räds­la och oro.

Hov­rät­ten kon­sta­te­rar att en del av Bäck­mans skri­ve­ri­er har in­ne­hål­lit ned­lå­tan­de kom­men­ta­rer. De kom­men­ta­rer­na kan än­då högst klas­sas som osak­li­ga, och in­te som di­rek­ta hot.

Bäck­man kräv­de i sam­band med sin kla­gan att hans ska­de­stånds­skyl­dig­het skul­le slo­pas. Hov­rät­ten lind­rar på ska­de­stånds­skyl­dig­he­ten till den del som ock­så do­men lind­ras. För Bäck­mans del in­ne­bär det att han är skyl­dig att be­ta­la Aros rät­te­gångs­kost­na­der och sam­man­lagt 13 000 eu­ro i ska­de­stånd för li­dan­de.

Där­till sän­ker hov­rät­ten Bäck­mans an­del av det ge­men­sam­ma ska­de­stån­det som tings­rät­ten ti­di­ga­re dömt ho­nom och Ja­nit­skin att be­ta­la till Aro. Bäck­mans an­del av det ska­de­stån­det blir nu om­kring 18 500 eu­ro.

Ef­tersom kla­gan för Ja­nit­skins del la­des ner in­ne­bär det att hans döds­bo står för det ska­de­stånd och de er­sätt­ning­ar som tings­rät­ten ti­di­ga­re döm­de ho­nom att be­ta­la till Aro.

RONI REKOMAA/LEHTIKUVA-AR­KIV FO­TO:

Det vill­kor­li­ga fäng­el­se­straf­fet för do­cent Jo­han Bäck­man sänk­tes i hov­rät­ten från ett år till tre må­na­der. ■

SPT HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA FO­TO:

Jour­na­lis­ten Jes­sik­ka Aro blev ■ ut­satt för för­föl­jel­se och äre­kränk­ning­ar ef­ter sin rap­por­te­ring.

FO­TO: HEN­RI FORSS/

Il­ja Ja­nit­skin dog i can­cer i feb­ru­a­ri ■ och för hans del kvar­står tings­rät­tens dom i fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.