Sex nya fall upp­täck­tes

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Yt­ter­li­ga­re sex nya co­rona­fall har be­kräf­tats un­der det se­nas­te dyg­net i Fin­land. Det in­ne­bär att sam­man­lagt 7 301 per­so­ner har smit­tats av vi­ru­set hit­tills. Det upp­gav In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd på tis­da­gen.

Un­der den se­nas­te upp­följ­nings­pe­ri­o­den (5–11.7) kon­sta­te­ra­des 35 nya fall. Det är 0,6 fall per 100 000 in­vå­na­re.

Man räk­nar med att om­kring 90 pro­cent av de in­sjuk­na­de har till­frisk­nat vid det här la­get. Sam­man­lagt 278 000 co­ro­na­vi­rus­test har ut­förts. Åt­ta per­so­ner vår­das på sjuk­hus och en får in­ten­si­fi­e­rad vård på grund av co­ro­na­vi­ru­set, en­ligt de upp­gif­ter som upp­da­te­ra­des i mån­dags.

329 per­so­ner har hit­tills av­li­dit till följd av sjuk­do­men co­vid-19 i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.