Brak­för­lust för rys­ka Gaz­prom

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Det blev en brak­för­lust för den rys­ka ga­sjät­ten Gaz­prom i förs­ta kvar­ta­let. Ett läg­re gas­pris och en sva­ga­re rysk ru­bel slog mot re­sul­ta­tet.

Net­to­för­lus­ten för kvar­ta­let blev 116 mil­jar­der ru­bel (mot­sva­ran­de 1,5 mil­jar­der eu­ro), vil­ket kan jäm­fö­ras med en net­to­vinst på 536 mil­jar­der ru­bel un­der sam­ma kvar­tal ett år ti­di­ga­re.

Gas­le­ve­ran­ser­na till Eu­ro­pa och Ki­na ra­sa­de med 17 pro­cent till 52 mil­jar­der ku­bik­me­ter, me­dan snitt­pri­set sjönk 36 pro­cent. Det­ta tryck­te ned Gaz­proms in­täk­ter till 1 700 mil­jar­der ru­bel.

Ex­klu­si­ve va­lu­taef­fek­ter ha­de Gaz­proms net­to­re­sul­tat för kvar­ta­let bli­vit 288 mil­jar­der ru­bel, en­ligt Gaz­prom.

Gas­led­ning­en Nord Stream 2 är helägt av det stat­li­ga rys­ka gas­bo­la­get Gaz­prom, men fle­ra väs­teu­ro­pe­is­ka ener­gi­bo­lag är med och fi­nan­si­e­rar gas­led­ning­en mel­lan Ryss­land och Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.