Hu­awei por­tas från 5G-nät

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Stor­bri­tan­ni­ens re­ge­ring gör en helom­vänd­ning när det gäl­ler den ki­ne­sis­ka te­le­kom­till­ver­ka­ren Hu­awei. Från och med års­skif­tet kom­mer in­te läng­re nå­gon Hu­awei-tek­nik få mon­te­ras i lan­dets 5G-nät, en­ligt lan­dets sä­ker­hets­råd, med pre­miär­mi­nis­ter Bo­ris John­son som ord­fö­ran­de.

Och se­nast 2027 ska all be­fint­lig Hu­awei-tek­nik i 5G-nä­tet va­ra bort­ta­gen, en­ligt be­slu­tet.

Så sent som i ja­nu­a­ri var beske­det från den brit­tis­ka re­ge­ring­en att Hu­awei får le­ve­re­ra tek­nik till be­grän­sa­de de­lar av Stor­bri­tan­ni­ens 5G-nät.

John­son och hans re­ge­ring har in­för beske­det ut­tryckt miss­nö­je med hur Ki­na han­te­rar Hongkong och även kri­ti­se­rat Ki­na för bris­tan­de öp­pen­het när det gäl­ler ut­brot­tet av co­ro­na­vi­ru­set, som an­tas ha bör­jat i Hu­bei i Ki­na. Lan­dets mil­jö­mi­nis­ter Ge­or­ge Eustice har även för­kla­rat att Hu­awei, med USA­sank­tio­ner mot sig, kan få svårt att sva­ra upp mot le­ve­ran­så­ta­gan­den.

– Up­pen­bar­li­gen har kon­tex­ten änd­rats nå­got med vis­sa av de sank­tio­ner som USA har in­fört, sa­de Eustice i en in­ter­vju med Sky News.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.